Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πετρόπουλος

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2018 είναι 5ετής µε διάρκεια έως την 18.04.2023.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πετρόπουλος

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία») ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό πως σε συνέχεια της από 4 Νοεµβρίου 2020 απόφασής του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να εκχωρήσει εκτελεστικές αρµοδιότητες στον Πρόεδρό του κ. Μιχάλη Οικονοµάκη και ως εκ τούτου ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως κάτωθι:

Μιχάλης Οικονοµάκης Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Mιχάλης Μιχαλούτσος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Εµπέογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος ∆ράκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιάννης Κατσουρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2018 είναι 5ετής µε διάρκεια έως την 18.04.2023 και παρατεινόµενη µέχρι τη µέρα της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v