Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μείωση 16,4% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στα 1,06 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μουζάκης: Μείωση 16,4% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, εταιρεία Μουζάκης παρουσιάζει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2020 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2019 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.961.681,91 ευρώ, έναντι 3.543.729,10 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά -16,42% και ο εταιρικός σε 2.961.681,91 ευρώ, έναντι 3.543.729,10 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά -16,42%

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 902.115,14 ευρώ, έναντι 311.125,12 ευρώ, αυξημένα κατά 590.990,02 ευρώ ήτοι 189,95% και σε εταιρικό επίπεδο σε 740.900,00  ευρώ, έναντι 163.202,71 ευρώ, αυξημένα κατά 577.697,29 ευρώ ήτοι 353,98% .

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.062.138,89 ευρώ, έναντι 473.442,56 ευρώ, αυξημένα κατά 588.696,33 ευρώ ήτοι 124,34% και σε εταιρικό επίπεδο σε 900.596,81 ευρώ, έναντι 325.388,85 ευρώ, αυξημένα κατά 575.207,96 ευρώ ήτοι 176,78%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 872.964,55 ευρώ, έναντι 270.217,37 ευρώ, αυξημένα κατά 602.747,18 ευρώ ήτοι 223,06% και για την Εταιρεία σε 711.783,56 ευρώ, έναντι 122.361,35 ευρώ, αυξημένα κατά 589.422,21 ευρώ ήτοι 481,71%.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και  τα λοιπά μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

    

 

ΟΜΙΛΟΣ

 

1.1-30.9.2020

1.1-30.9.2019

1.7-30.9.2020

1.7-30.9.2019

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.961.681,91

3.543.729,10

1.022.683,59

961.129,53

   

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ)

902.115,14

311.125,12

44.146,01

-621.539,90

   

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  (ΕΒΤ)

872.964,55

270.217,37

26.306,46

-633.356,63

 

  

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  (ΕΒΙΤDA)

1.062.138,89

473.442,56

98.214,52

-567.477,85

 

    

 

    

 

    
     
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

1.1-30.9.2020

1.1-30.9.2019

1.7-30.9.2020

1.7-30.9.2019

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.961.681,91

3.543.729,10

1.022.683,59

961.129,33

   

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (ΕΒΙΤ)

740.900,00

163.202,71

-13.296,73

-666.529,37

   

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  (ΕΒΤ)

711.783,56

122.361,35

-31.122,63

-978.330,40

   

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  (ΕΒΙΤDA)

900.596,81

325.388,85

40.737,49

-616.082,81

 

Οπως τονίζει η Μουζάκης στην σχετική της ανακοίνωση, η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση και έχει θέσει από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διασφάλισης της υγείας του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο, καθώς όπως αποτυπώνεται και από τους ως άνω πίνακες δεν έχουν πληγεί ούτε τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, ούτε η εν γένει χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Παρόλα αυτά, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του Ομίλου και της Εταιρείας, ενώ λόγω του έντονου βαθμού αβεβαιότητας ως προς την διάρκεια της πανδημικής κρίσης και τις επιπτώσεις αυτής τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στις οικονομίες των λοιπών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και η Εταιρεία δε δύναται να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο οι συνολικές επιδόσεις και η πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας να επηρεαστούν στο μέλλον. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v