Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέκροψ: Περιορίστηκαν οι προ φόρων ζημιές στο εννεάμηνο

Η Κέκροψ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσυνά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη.

Κέκροψ: Περιορίστηκαν οι προ φόρων ζημιές στο εννεάμηνο

Η εταιρεία Κέκροψ ανακοίνωσε πως περιόρισε τις ζημίες προ φόρων και τόκων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 14% στο εννεάμηνο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών και των αμοιβών των συμβούλων που επιβάρυναν την Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε και στις Ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Συγκεκριμένα, οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 268.150 ευρώ στο εννεάμηνο έναντι 313.944 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και οι ζημιές προ φόρων και τόκων σε 271.927 ευρώ από 316.557 ευρώ πέρυσι.

Οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 35,1% σε 11.550 ευρώ από 8.550 ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Βασικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 30.09.2020

Το σύνολο Ενεργητικού της Εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2020 σε € 7.540 χιλ. έναντι € 7.964 χιλ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην επιστροφή κεφαλαίου που έλαβε η Εταιρεία από τη συμμετοχής της στην ΑBIES Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων και στη μείωση των λοιπών απαιτήσεων.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 3.754 χιλ. στις 30.09.2020 έναντι € 3.339 χιλ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά € 415 χιλ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σταδιακή υλοποίηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 1.800 χιλ. όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στις 02.07.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 3.109 χιλ. στις 30.09.2020, έναντι € 3.519 χιλ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά € 410 χιλ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και διαμορφώθηκε σε € 4.432 χιλ. στις 30.09.2020, έναντι € 4.444 χιλ. στις 31.12.2019.

Η Κέκροψ εκτιμά ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσυνά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v