Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Τη διανομή μερίσματος €0,138/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020.

Μύλοι Κεπενού: Τη διανομή μερίσματος €0,138/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έλαβε χώρα στις 22.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας, παρευρέθηκαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 75,20 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 5038303 μετοχές και 5038303 ψήφους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της ημερήσια διάταξης, το οποίο και υπερψηφίστηκε ομόφωνα, ήτοι από το 100% των παρευρισκόμενων μετόχων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 5038303, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, αναλογούν στο 75,20% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τη διανομή κερδών στους μετόχους της, από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018, και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή κερδών συνολικού ποσού 924.600,00 ευρώ (μεικτό ποσό) ή 0,138 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό).

Δικαιούχοι είσπραξης της ως άνω χρηματικής διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής της χρηματικής διανομής ορίσθηκε η Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή της χρηματικής διανομής θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Alpha Bank, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, με ομόφωνη απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας απόφασης περί της διανομής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v