Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση 16,7% στα λειτουργικά κέρδη το 2020

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €13,6 εκατ. έναντι €13,0 εκατ. το 2019. Σημειώνεται ότι εντός του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως € 6,9 εκατ.

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση 16,7% στα λειτουργικά κέρδη το 2020

"Με θετικές επιδόσεις έκλεισε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2020, καταγράφοντας αύξηση σε έσοδα και EBITDA, μέσα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά που η εθνική οικονομία και όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν να δοκιμάζονται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας", σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

"Εστιάζοντας στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών του και λαμβάνοντας άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ το 2020 σημείωσε:

  • Αύξηση πωλήσεων 7,4%, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών (+7,5%) όσο και στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics (+7,3%).
  • Ενισχυμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε € 13,6 εκατ. έναντι €13,0 εκατ. το 2019 και Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,9 εκατ. έναντι € 8,4 εκατ.
  • Αύξηση Λειτουργικών κερδών σε €5,6 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. το 2019 (+16,7%).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €192,5 εκατ. έναντι € 179,2 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση για τέταρτο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 33,4 εκατ. έναντι € 30,8 εκατ. το 2019.

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2019, καταγράφηκαν Ζημίες, προ και μετά φόρων, ύψους € 1,4 εκατ. έναντι Κερδών προ φόρων € 2,3 εκατ. και μετά φόρων € 1,8 εκατ. αντίστοιχα.

Η αρνητική επίδραση που είχαν συγκεκριμένα μη λειτουργικά στοιχεία του Ισολογισμού όπως ζημίες επενδυτικών ακινήτων στις θυγατρικές εταιρείες του Εξωτερικού, η μηδενική επίδραση συμμετοχής σε κοινοπραξίες σε αντιδιαστολή με το συγκριτικό έτος 2019 κατά το οποίο είχαν συμβάλλει θετικά, καθώς και η επιβάρυνση από το χρηματοοικονομικό κόστος σε σύγκριση με την χρήση 2019 κατά την οποία ενσωματώθηκε όφελος λόγω της αναδιάρθρωσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού(Δ.Π.Χ.Α. 9), συνετέλεσαν στη μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Παρά τις προκλήσεις της περασμένης χρονιάς, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του το 2020, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς του στους τομείς δραστηριοποίησής του, συγκρατώντας το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα και προχωρώντας σε περαιτέρω εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής.

Εντός του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως € 6,9 εκατ. για την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., κίνηση που θα θωρακίσει περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία της στις τρέχουσες συνθήκες και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Το 2021 θα αποτελέσει ένα έτος με αντίστοιχα πολλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όσο η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί την αναπτυξιακή του στρατηγική στο εμπόριο τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών ειδών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών logistics, εστιάζοντας στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του και στην ενίσχυση των συνεργασιών του".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v