Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καθαρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 419 χιλ. ευρώ έναντι 426 χιλ. ευρώ το 2019. Πως θα ανταμείψει τους μετόχους.

Καθαρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 43,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 419 χιλ. ευρώ έναντι 426 χιλ. ευρώ το 2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) καθώς και αμοιβές Προσωπικού και Διοίκησης.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 264 χιλ. ευρώ έναντι 317 χιλ. ευρώ το 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της Εταιρείας.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2020 ανέρχονταν στα 7 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 1,8%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 43,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19,7% έναντι 53,7 εκατ. το 2019.

Τον Μάιο του 2020 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 26,2 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων, διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2020, το οποίο αντιστοιχούσε σε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,0895 ευρώ ανά μετοχή.

Η Διοίκηση θα προτείνει την διανομή του εναπομείναντος ποσού, προσαρμοσμένου στις τρέχουσες δαπάνες , ως υπόλοιπο μερίσματος για την χρήση του 2020, μεικτού ποσού ύψους 4,15 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2021, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2021.

Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή.

 

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΑΔΜΗΕ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v