Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της CNL Capital

Η Εταιρεία CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της από 21.04.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ’όψιν του τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε κατά την ως άνω ημερομηνία τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Μάρκος Δράκος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λήγουσα την 15.11.2022, και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την εκλογή αυτή, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε κατά την ως άνω ημερομηνία ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αλέξανδρο Μπένο, συγκροτούμενη σε σώμα ως εξής:

Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Μάρκος Δράκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v