Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

Interlife: Στις 16/6 η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Interlife την 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 15:30 μ.μ.) στο Κτήμα Χρηστίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 • Διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31/12/2020.
 • Έγκριση κατα άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 • Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής.
 • Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.
 • Έγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το β¶ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021.
 • Επικύρωση και έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. με ημερομηνία 30/12/2020 περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ., Ροδούλας Τσιότσου (ανεξάρτητο μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα (ανεξάρτητο μέλος).
 • Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει.
 • Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.
 • Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
 • Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018 ως ισχύει (η ψήφος των μετόχων είναι συμβουλευτική).
 • Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.
 • Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
 • Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v