Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Στις 14/7 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

ΕΛΒΕ: Στις 14/7 η Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΕ την 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.

6. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020 .

7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.

8. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.

9. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την τακτική γενική συνέλευση της 4/9/2019 πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,51 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 992.250 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

13. Παροχή έγκρισης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε εταιρίες και Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.

14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v