Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 02ης.07.2021, αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, με τετραετή θητεία, μέχρι τις 02.07.2025.

Παίρης: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η Εταιρεία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., τα παρακάτω:

Α. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

Αρχικώς, επισημαίνεται πως η κυρία Μαρία Αποστολίδη – αρχικώς προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (και της Επιτροπής Ελέγχου) – ενημέρωσε την Εταιρεία πριν από την έναρξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, πως για προσωπικούς λόγους δεν δύναται να αναλάβει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και εξ αυτού του λόγου, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε, αντί της κας Αποστολίδη, την εκλογή του κ. Δημήτρη Καπονικολού, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 02ης.07.2021, αποφάσισε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβούλιου, με τετραετή θητεία, μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αφού έλεγξε και διακρίβωσε την ατομική και συλλογική καταλληλότητα αυτού, την ανεξαρτησία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2002 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, των κάτωθι αναφερόμενων ως τέτοιων μελών του, τη μη συνδρομή ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2002 και την εν γένει νομιμότητα της σύνθεσης αυτού σύμφωνα με το νέο Ν. 4706/2020, το οποίο έχει ως εξής:

Ιωάννης Εμμ. Παΐρης·
Δωρίς Δημ. Παΐρη·
Εμμανουήλ Αναστ. Παΐρης·
Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός·
Παναγιώτης Δημ. Ζωγράφος·
Γεώργιος Γρηγ. Γιαμάλογλου.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, εκλέχθηκαν οι κ.κ.:

Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου·
Δημήτριος Ανδρ. Καπονικολός.

Περαιτέρω, το Διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως εξής:

Ιωάννης Εμμανουήλ Παΐρης,– εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος·
Γεώργιος Γιαμάλογλου του Γρηγορίου – μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος·
Εμμανουήλ Αναστασίου Παΐρης – εκτελεστικό μέλος, Δ/νων Σύμβουλος·
Δωρίς Δημητρίου Παΐρη – εκτελεστικό μέλος·
Δημήτριος Ανδρέα Καπονικολός - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος·
Παναγιώτης Δημητρίου Ζωγράφος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Β. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός μελών της και συγκρότηση αυτής σε σώμα

Αρχικώς, επισημαίνεται πως όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην παρούσα υπό (Α), η κυρία Μαρία Αποστολίδη – αρχικώς προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου – ενημέρωσε την Εταιρεία πριν από την έναρξη της σημερινής Γενικής Συνέλευσης πως για προσωπικούς λόγους δεν δύναται να αναλάβει τα καθήκοντά της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και εξ αυτού του λόγου, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε, αντί της κας Αποστολίδη, την εκλογή του κ. Δημήτρη Καπονικολού, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 02ης.07.2021, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, υπό την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και με θητεία τετραετή, ήτοι μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όρισε τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, η σύνθεση της οποίας έχει ως εξής:

Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002,
Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρεά, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε αυθημερόν, στις 02.07.2021, σε σώμα ως εξής:

Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

Ιωάννης Αρκουλής του Μιχαήλ, Πρόεδρος‧
Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Μέλος‧
Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα , Μέλος.

Γ. Ορισμός νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, στις 02.07.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυθημερόν, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του, τον ορισμό νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 επ. του νέου Ν. 4706/2020, σε αυτήν την οποία μία (1) επιτροπή ανατίθενται, κατ' άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 4706/2020, οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων των άρθρων 11 και 12 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, με θητεία ίση με εκείνη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τετραετή, μέχρι τις 02.07.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από τους κάτωθι, αφού ελέγχθηκε και διακριβώθηκε τόσο η καταλληλότητά τους όσο και η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 4706/2020:

Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)‧
Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)‧
Γιαμάλογου Γεώργιος του Γρηγορίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Τέλος, η κατά τα ως άνω ορισθείσα νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Πρόεδρος‧
Δημήτριος Καπονικολός του Ανδρέα , Μέλος‧
Γιαμάλογου Γεώργιος του Γρηγορίου, Μέλος.
.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v