Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της Ideal το 1ο εξάμηνο

Σε pro forma βάση, η Ideal αύξησε τα έσοδά της κατά 42% στα 33,77 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους κατά 78% στα 4,4 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας.

Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της Ideal το 1ο εξάμηνο

Η σημαντική αύξηση των Εσόδων με παράλληλη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, αύξηση των Κερδών προ Φόρων, αλλά και των Κερδών μετά από Φόρους είναι τα  βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Ideal για το Α’ Εξάμηνο 2021, και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του Ιουνίου 2021.

Συνοπτική παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το Α’ Eξάμηνο 2021

Όπως επισημαίνει η Ideal στη σχετική της ανακοίνωση, η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών SICC Limited και ESM Limited εγκρίθηκε από την ΓΣ της εταιρείας τη 17 Ιουνίου 2021, με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα του Ομίλου να συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές επιδόσεις των εισφερόμενων εταιρειών μόνο για το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της εισφοράς τους μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι από 17.06.2021 έως 30.06.2021, και όχι για το σύνολο του 1ου εξαμήνου.

Οι πωλήσεις της περιόδου ανήλθαν σε € 18 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 7,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 10,6 εκατ. την 30.06.2020). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε κέρδος € 1.469 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 516 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 65 χιλ. έναντι € 37 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ταμειακά διαθέσιμα παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2020 κατά € 5.294 χιλ. (€ 9.864 χιλ. την 30.06.2021 έναντι € 4.570 χιλ. την 31.12.2020).

Pro forma Οικονομικές Επιδόσεις του Ομίλου κατά το Α’ Εξάμηνο 2021

Για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας, οι Pro forma οικονομικές επιδόσεις του εξαμήνου όπως θα διαμορφώνονταν αν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είχε πραγματοποιηθεί στην έναρξη της χρήσης, δηλαδή την 01.01.2021 και όχι τη 17.06.2021, απεικονίζονται στη σημείωση 18.3 των οικονομικών καταστάσεων, όπως επισημαίνει η Ideal. Οι επιδόσεις αυτές θα συμπεριληφθούν πλήρως στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αλλά και σε όλη τη χρήση του 2022. Συγκρίνοντας λοιπόν σε pro forma βάση τα δύο εξάμηνα του 2020 και του 2021 με τις ίδιες παραδοχές, έχουμε τις παρακάτω επιδόσεις:

Τα Έσοδα της περιόδου ανήλθαν σε € 33,77 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 10,06 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 23,71 εκατ. την 30.06.2020). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε την 30.06.2021 ανήλθαν σε Κέρδος € 4.426 χιλ. (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας) έναντι κέρδους € 2.489 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε € 173 χιλ. έναντι € 224 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Ideal Group: Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 16,4 εκατ. αυξημένα κατά 56%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 64% σε € 1,3 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 962 εκατ. αυξημένα κατά 86%.

SICC Limited (Astir Vitogiannis Α.Ε.): Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 14,5 εκατ. αυξημένα κατά 32%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 54% σε € 4,2 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 3,8 εκατ. αυξημένα κατά 69%.

ESM Sodas Effervescent Management Limited (Three Cents): Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. αυξημένα κατά 39%, τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 36.% σε € 0,5εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων σε € 0,48 εκατ. αυξημένα κατά 28%.

Ο κ. Πάνος Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ideal, δήλωσε σχετικά: «Η σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της Ideal το Α’ εξάμηνο του 2021 επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης να προχωρήσουμε σε διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και επίτευξη του στόχου μας να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό Όμιλο συμμετοχών».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ideal, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι γιατί τα πρώτα βήματα της δημιουργίας ενός δυναμικού Ομίλου συμμετοχών είναι ενθαρρυντικά, στη σωστή κατεύθυνση και μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη μας πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα σε μια περίοδο που η αβεβαιότητα δεν είχε ξεπεραστεί. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την ανοδική μας πορεία».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v