Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Autohellas.

Autohellas: Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η «AUTOHELLAS» ενημερώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 13:00μ.μ. εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 53 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 37.123.971 μετοχές επί συνόλου 48.855.000, ή 75,99% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα την ακύρωση ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη κάθε απαραίτητης ενέργειας προς υλοποίηση της απόφασης.

ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, έως ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της χορηγούμενης εξουσιοδότησης αποφασίσθηκε να είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.541.097 (93,04%), Κατά: 2.582.874 (6,96%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15 Ιουλίου 2020 περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και ειδικότερα αποφάσισε την επέκταση της παροχής της παραπάνω εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών και τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, ώστε πέραν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας, να αφορά και στο προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 34.049.417 (91,72%), Κατά: 3.074.554 (8,28%), Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δια της εκλογής της κας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 37.123.971 (ήτοι 75,99% του μετοχικού κεφαλαίου και (100%) των παριστάμενων μετόχων).

Υπέρ: 35.925.171 (96,77%), Κατά: 1.198.800 (3,23%), Αποχή: 0.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v