Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση εσόδων 46% για την BriQ Properties το πρώτο εξάμηνο

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εισηγμένης αυξήθηκαν κατά 64% και ανήλθαν σε € 1.253 χιλ. έναντι € 763 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Νέες επενδύσεις 6,15 εκατ. το πρώτο εξάμηνο.

Αύξηση εσόδων 46% για την BriQ Properties το πρώτο εξάμηνο

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α' εξαμήνου 2021, τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε € 2.574 χιλ. έναντι € 1.766 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 46%.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά € 951 χιλ. στο α'  εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω Covid-19 για μείωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξαμήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (€ 374 χιλ.). H αύξηση των εσόδων κατά 46% οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο.

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας στον τομέα των logistics αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.06.2021 ήταν κατανεμημένη σε 47% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.06.2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 15% λοιπές χρήσεις.

Η εταιρεία κατέγραψε σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση των μεγεθών της στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ειδικότερα:

• Την 30ή Ιουνίου 2021 οι επενδύσεις του ομίλου περιλάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 114.244 χιλ., έναντι ακίνητων αξίας € 106.001 χιλ. την 31.12.2020 και ακίνητων αξίας € 71.665 χιλ. την 30.06.2020.

• Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.151 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 2.146 χιλ. αφορούσε την αγορά κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, € 1.054 χιλ. αφορούσαν την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου και € 2.950 χιλ. αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για το υπό ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε € 1.661 χιλ. έναντι € 1.152 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 62% και ανήλθαν σε € 1.310 χιλ. έναντι € 809 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64% και ανήλθαν σε € 1.253 χιλ. έναντι € 763 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30ή Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε € 3.358 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Την 30ή Ιουνίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν € 26.232 χιλ. έναντι € 18.313 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η εταιρεία την 30.06.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας € 753 χιλ. και αξίας κτήσης € 625 χιλ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.06.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v