Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

TRASTOR: Στα €75,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π, ανακοινώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού και σύμφωνα με την από 21.04.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της ανέρχεται πλέον σε 150.727.570 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε €75.363.785 διαιρούμενο σε 150.727.570 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v