Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση τζίρου 15% στο εννεάμηνο

Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) της εισηγμένης ανήλθαν σε 1.486 χιλ. Ευρώ έναντι 379 χιλ. Ευρώ στο εννεάμηνο, εμφανίζοντας αύξηση ύψους 291,92%.

Βογιατζόγλου: Αύξηση τζίρου 15% στο εννεάμηνο

Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εστάλη προς όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και στα πλαίσια της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η «Βογιατζόγλου Systems A.E.», σημειώνει τα ακόλουθα για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου και εννεαμήνου της χρήσης 2021, καθώς και για κάθε γνωστή έως σήμερα σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις αφενός της ενεργειακής κρίσης και αφετέρου της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID‐19.

Αρχικά παρουσιάζονται κατωτέρω σε επίπεδο εννεαμήνου (01/01-30/09/2021) και δη σε σωρευτική βάση τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του εννεαμήνου του 2020:

  • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 19.988 χιλ. Ευρώ έναντι 17.375 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 15,04%.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.279 χιλ. Ευρώ έναντι 1.198 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 90,21%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1.667 χιλ. Ευρώ έναντι 607 χιλ. Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση ύψους 174,57%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1.486 χιλ. Ευρώ έναντι 379 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 291,92%.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη,
διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 5.875 χιλ. Ευρώ έναντι 6.988 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας μείωση ύψους 15,93%.
  • Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 762 χιλ. Ευρώ έναντι 566 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 34,49%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 554 χιλ. Ευρώ έναντι 366 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 51,38%.
  • Τα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 491 χιλ. Ευρώ έναντι 278 χιλ. Ευρώ , εμφανίζοντας αύξηση ύψους 76,85%.

Αναφορικά με την εν εξελίξει εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, ο Όμιλος έχει από την πρώτη στιγμή υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες υγειονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις συναφείς κατευθυντήριες οδηγίες και χάρη στην πιστή τήρηση και εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών έχει διασφαλίσει την ακώλυτη λειτουργία όλων των εμπορικών και παραγωγικών του μονάδων και των επιμέρους τμημάτων και διευθύνσεων αυτών.

Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, είναι λογικό ότι επηρεάζουν σε ένα βαθμό το λειτουργικό κόστος του Ομίλου. Πάντως με δεδομένο ότι η όποια αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα του Ομίλου, οι κύριες επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης σε σχέση με τον Όμιλο αφορούν στα αρνητικά επακόλουθα στους κλάδους των μεταφορών και του εφοδιασμού(ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, αυξήσεις στα μεταφορικά κόστη), για την αντιμετώπιση των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα η εμπορική πολιτική του Ομίλου.

Σε κάθε όμως περίπτωση το μέγεθος της επίπτωσης της ενεργειακής κρίσης, συνεπεία των ως άνω παραμέτρων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια την δεδομένη χρονική στιγμή.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί (καθώς τα δεδομένα είναι ακόμη ευμετάβλητα), η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου καθώς δεν έχει πληγεί η οικονομική δραστηριότητα και η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v