Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Ξεκινούν οι διαδικασίες απορρόφησης της Bau Market

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Μαθιός Πυρίμαχα: Ξεκινούν οι διαδικασίες απορρόφησης της Bau Market

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα γνωστοποίησε ότι δυνάμει των από 16/12/2021 και από 20/12/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την συγχώνευση με απορρόφηση της  θυγατρικής της εταιρείας Bau Market, στην οποία κατέχει το 100% των μετοχών,  και ενέκρινε το από 20/12/2021  Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)  το οποίο στις  22/12/2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2756810.

Η εν λόγω συγχώνευση θα  συντελεστεί  σύμφωνα  (α) Τις διατάξεις των άρθρων 7-21,  35 και 39-41 του Ν.4601/2019 όπως ισχύει, και (β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της απορροφωμένης εταιρείας,  με ημερομηνία 31.12.2021, και  με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της συγχωνευομένης εταιρείας, με  τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφωμένης.   

Η οριστική κατάρτιση του ΣΣΣ  δεν απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόμενων εταιριών κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v