Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΤΑΚ: Θα εισπράξει 46 εκατ. ευρώ από μεταβίβαση ακινήτων

O μετασχηματισμός σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων προβλέπει την πώληση συγκεκριμένων ακινήτων στην εύλογη αξία. Πόσο αποτιμήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου. Το διαφαινόμενο κεφαλαιακό κέρδος, το ταμείο και η αγορά του κλάδου της AREM-I.

ΑΣΤΑΚ: Θα εισπράξει 46 εκατ. ευρώ από μεταβίβαση ακινήτων

Ποσό περίπου 46 εκατ. ευρώ θα εισπράξει η Alpha Αστικά Ακίνητα από την πώληση συγκεκριμένων ακινήτων στο όχημα ειδικού σκοπού της κοινοπραξίας μεταξύ Alpha Bank και υποψήφιου επενδυτή για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων του ομίλου, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Alpha Αστικά Ακίνητα πρόκειται να μετασχηματισθεί σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης, η Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ) θα αποσχίσει και θα πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε μη εισηγμένη εταιρεία του ομίλου Alpha Βank, η οποία θα αποτελέσει και το ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το Skyline. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη εταιρεία θα μεταφερθεί όλο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα αξιοποιηθεί και εν συνεχεία θα μεταβιβασθεί πλειοψηφικό πακέτο στον προτιμητέο επενδυτή.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης, τα ακίνητα αναμένεται πως θα μεταβιβαστούν στα επίπεδα της εύλογης αξίας τους, κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, η εύλογη αξία των συγκεκριμένων ακινήτων ανερχόταν σε περίπου 46 εκατ. ευρώ, ενώ η λογιστική τους αξία σε 36,9 εκατ. ευρώ. Ενδέχεται να προκύψει δηλαδή κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 9 εκατ. ευρώ.

Τα δε έσοδα από την εκμίσθωσή τους, κατά τη χρήση 2021, ανερχόταν σε 2,6 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα δεν έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία κατεχόμενα προς πώληση καθώς δεν έχουν συναφθεί ακόμη δεσμευτικές συμφωνίες. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα ενσωματώσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων (AREM-I). Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναμένεται να συνάψει σύμβαση για τη μακροχρόνια διαχείριση ακινήτων τόσο με το ειδικό όχημα της συναλλαγής Skyline όσο και με τις εταιρείες του ομίλου Alpha Holdings.

Η επίπτωση στην οικονομική θέση της Alpha Αστικά Ακίνητα από την ενσωμάτωση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε» δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, αναφέρει η διοίκησή της καθώς οι λεπτομέρειες της συναλλαγής αυτής δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένες.

Την 31.12.2021 το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων του Alpha Αστικά Ακίνητα περιελάβανε 24 ακίνητα, εκ των οποίων τα 23 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Η λογιστική αξία του συνόλου των ακινήτων του ανέρχεται σε 55,5 εκατ. ευρώ, η δε εύλογη αξία προσδιορίσθηκε σε 65,80 εκατ. ευρώ (2020: 46,12 εκατ.).

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2021 ανέρχονταν σε 79,84 εκατ. ευρώ, με μηδενικό δανεισμό. Η Alpha Αστικά Ακίνητα ελέγχεται κατά 89,8% από την Alpha Group Investments Limited και κατά 3,4% από την ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v