Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΣΤΑΚ: Δεν θα μετεξελιχθεί σε ΑΕΕΑΠ λόγω Skyline

Άλλαξε ο σχεδιασμός για την Alpha Αστικά Ακίνητα. Θα αποτελέσει τον servicer ακινήτων, τόσο του ομίλου Alpha, όσο και της κοινοπραξίας για τη συνεκμετάλλευση ακινήτων αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ.

ΑΣΤΑΚ: Δεν θα μετεξελιχθεί σε ΑΕΕΑΠ λόγω Skyline

Τη διαδικασία για το μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων αποφάσισε η Alpha Bank στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την εξεύρεση συνεπενδυτή, όσον αφορά στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου 573 ανακτηθέντων και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης, η Alpha Αστικά Ακίνητα (ΑΣΤΑΚ) θα αποσχίσει και θα πωλήσει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της σε μη εισηγμένη εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, η οποία θα αποτελέσει και το ειδικό όχημα (SPV) της συναλλαγής για το Skyline. Δηλαδή, στην συγκεκριμένη εταιρεία θα μεταφερθεί όλο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που θα αξιοποιηθεί και εν συνεχεία θα μεταβιβασθεί πλειοψηφικό πακέτο στον προτιμητέο επενδυτή.

Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα ενσωματώσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων (AREM-I). Μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναμένεται να συνάψει σύμβαση για τη μακροχρόνια διαχείριση ακινήτων τόσο με το ειδικό όχημα της συναλλαγής Skyline όσο και με τις εταιρείες του ομίλου Alpha Holdings.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη μετατροπή της ΑΣΤΑΚ σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων (εν δυνάμει ΑΕΕΑΠ) μέσω της εισφοράς σε αυτή του χαρτοφυλακίου με 573 ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, ενώ το ρόλο του servicer είχε η AREM-I.

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 30.7.2021 ανακοίνωσής της, η εταιρεία «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.» (εταιρεία) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τον ελέγχοντα μέτοχό της (εφεξής η «Ενημέρωση»), «Alpha Βank Α.Ε.» η οποία ελέγχει ποσοστό 93% περίπου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εφεξής η «Alpha Βank»), η διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγει η Alpha Bank για το σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων (εφεξής η «Συναλλαγή Skyline»), βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο επιλογής στρατηγικού επενδυτή (εφεξής ο «Στρατηγικός Επενδυτής»).

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank, αφού έλαβε υπόψη τις προθέσεις των επενδυτικών σχημάτων που συμμετέχουν στη Συναλλαγή Skyline, γνωστοποίησε στην Εταιρεία ότι θα εκκινήσει τη διαδικασία για το μετασχηματισμό της τελευταίας σε εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων (εφεξής ο «Μετασχηματισμός της Εταιρείας»). Ειδικότερα, ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει την πώληση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρεία του Ομίλου της «Alpha Services and Holdings A.E.» (εφεξής ο «Όμιλος Alpha Holdings»), οποία αποκτώσα εταιρεία θα αποτελέσει το φορέα για την κοινοπραξία της Συναλλαγής Skyline (εφεξής «Κοινοπραξία»).

Ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας θα περιλάβει ακόμη την ενσωμάτωση στην Alpha Αστικά Ακίνητα της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της «Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε.», εταιρείας του Ομίλου Alpha Holdings. Τέλος, η Alpha Αστικά Ακίνητα, κατόπιν ολοκλήρωσης του Μετασχηματισμού της, αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Κοινοπραξία, καθώς και με εταιρείες του Όμιλου Alpha Holdings, για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός της Συναλλαγής Skyline, όπως ανακοινώθηκε στις 30.7.2021, προέβλεπε τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων και τη μεταβίβαση της δραστηριότητας διαχείρισης ακινήτων σε εταιρεία του Ομίλου Alpha Holdings.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Ενημέρωση, η πρόθεση της Alpha Bank σε ό,τι αφορά τη μετοχική διάρθρωση της Κοινοπραξίας παραμένει όπως ανακοινώθηκε την 30.7.2021, καθόσον ο Στρατηγικός Επενδυτής της Συναλλαγής Skyline αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Κοινοπραξία, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ως άνω Ενημέρωση, η επιλογή από την Alpha Bank του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για τη Συναλλαγή Skyline και ο Μετασχηματισμός της Εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον Στρατηγικό Επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η εν γένει υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Skyline, υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των κρατουσών συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εντός και εκτός Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση του Μετασχηματισμού της Εταιρείας και της Συναλλαγής τελούν υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με τα ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v