Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου €0,07 στη Γενική Συνέλευση

Η ΑΜΚ υπόκειται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 23η Ιουνίου 2022.

Ideal: Πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου €0,07 στη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του οικονομικού έτους 2021 και αντ’ αυτού να εισηγηθεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι η κεφαλαιοποίηση της  ΑΜΚ θα γίνει από το λογαριασμό “Διαφορά υπέρ το Άρτιο”, ποσού €2.203.268,13 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€ (από €0,40 σε €0,47 ανά μετοχή) και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.203.268,13 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€ (από €0,47 σε €0,40 ανά μετοχή) καιτην επιστροφή του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, € 0,07 ανά μετοχή.

Τα παραπάνω υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 23η Ιουνίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v