Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καλύφθηκε εν μέρει η ΑΜΚ, άντλησε 12,2 εκατ. ευρώ

Καλύφθηκε κατά 80,18% η αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. «Σημαντική επιτυχία, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο», τονίζει ο CEO Β. Κλέτσας.

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καλύφθηκε εν μέρει η ΑΜΚ, άντλησε 12,2 εκατ. ευρώ

Η «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.02.2022 σε συνδυασμό με την από 12.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και πραγματοποιήθηκε από τις 22.07.2022 έως την 04.08.2022 καλύφθηκε κατά 80,18% με την καταβολή συνολικού ποσού € 12.234.456,50, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής, καθώς και της διάθεσης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου των αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε ως ακολούθως:

Ποσοστό 67,83% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και το δικαίωμα προεγγραφών, με την καταβολή συνολικού ποσού € 8.299.205,82 που αντιστοιχεί σε 1.309.023 Νέες Μετοχές.

Ποσοστό 32,17% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής αδιάθετων δικαιωμάτων σε νέους και υπάρχοντες μετόχους με την καταβολή συνολικού ποσού € 3.935.250,68 που αντιστοιχεί σε 620.702 Νέες Μετοχές.

Η κατανομή των ως άνω αδιάθετων μετοχών εγκρίθηκε με την από 05.08.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Eταιρίας.

Με την από 05.08.2022 απόφαση του Δ.Σ της Εταιρίας πιστοποιήθηκε και η καταβολή κεφαλαίου ποσού €12.234.456,50 το οποίο προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.02.2022 και καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στο σύνολό του, με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Επιπρόσθετα εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού τη Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τ’ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά € 6.633.429,69, με την έκδοση 1.929.725 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €3,4375 η κάθε μία.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Κλέτσας: “Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εν μέσω μάλιστα μιας περιόδου μεγάλων προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από πλήθος αβεβαιοτήτων για την παγκόσμια και την εγχώρια οικονομία, αποτελεί αναμφισβήτητα μια σημαντική επιτυχία. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών, αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ποιότητας της διαχείρισης που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει η Εταιρεία στους μετόχους της από την έναρξή της, αλλά παράλληλα και ψήφο εμπιστοσύνης στο θεσμό των Α.Ε.Ε.Χ. που ελπίζουμε να αναπτυχθεί μελλοντικά στη χώρα μας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας πλάνο και να εκμεταλλευτούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που μελλοντικά θα παρουσιαστούν, προς όφελος των μετόχων μας”.

Οι νέες μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v