Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτημα για squeeze out από την Allianz

Η Allianz μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση ελέγχει το 97,19% και ζητά να ασκήσει το «δικαίωμα Εξαγοράς» για το υπόλοιπο 2,81%.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αίτημα για squeeze out από την Allianz

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, μετά από ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ SE», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 08.08.2022 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ έκαστη (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων και σε συνέχεια των αποκτήσεων στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξωχρηματιστηριακώς, σύμφωνα και με τις καταστάσεις υπολοίπων λογαριασμών του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων που λήφθησαν από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με ημερομηνία 05.08.2022[1], ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου κατέχουν συνολικά 25.793.685 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,19% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 746.222 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,81% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 7,80 ευρώ ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι, κατ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της μεταβίβασης), ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην Ενότητα 2.16 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v