Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Διακόπτεται η συνεργασία με Ronald Barkshire για από κοινού έλεγχο της ΛΗΤΩ

Η ΛΗΤΩ Α.Ε., της οποίας η ΕΛΒΕ Α.Ε. κατέχει το 30,333%, παύει να θεωρείται θυγατρική εταιρία και με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας σταματάει να ενοποιείται ολικά στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΒΕ Α.Ε.

ΕΛΒΕ: Διακόπτεται η συνεργασία με Ronald Barkshire για από κοινού έλεγχο της ΛΗΤΩ

Η ΕΛΒΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 13/10/2022 ο κ.Ronald Barkshire μέτοχος κατά 39,999% της θυγατρικής εταιρίας ΛΗΤΩ Α.Ε., γνωστοποίησε στην EΛΒΕ Α.Ε. την απόφασή του για διακοπή της από 1/11/2002 συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ιδίου και της EΛΒΕ Α.Ε. για τον από κοινού έλεγχο της εταιρίας ΛΗΤΩ Α.Ε. και την από κοινού εκλογή του Δ.Σ. αυτής.

Από την ανωτέρω ημερομηνία και έπειτα η ΛΗΤΩ Α.Ε., της οποίας η EΛΒΕ Α.Ε. κατέχει το 30,333%, παύει να θεωρείται θυγατρική εταιρία και με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας σταματάει να ενοποιείται ολικά στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της EΛΒΕ Α.Ε.

Η ανωτέρω εταιρία στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021 αντιστοιχούσε στο 59,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και στο 40,9% των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, ενώ στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30/6/2022 αντιστοιχούσε στο 57,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και στο 38,7% των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Η συνεισφορά της ανωτέρω εταιρίας στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ήταν αρνητική, τόσο στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2021, όσο και στις ενδιάμεσες της 30/6/2022 λόγω ζημιογόνων ατομικών αποτελεσμάτων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v