Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Ζημιές 3,27 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/09/2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε πτώση -19,97%, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €23,16 εκατ. ή €6,5528 ανά μετοχή στις 30/09/2022.

Ανδρομέδα: Ζημιές 3,27 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε σήμερα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022. Ειδικότερα, εμφάνισε ζημίες € 3,27 εκατ. έναντι καθαρών κερδών € 2,48 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €-2,74 εκατ. περίπου. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ και από αγοραπωλησίες χρεογράφων συνολικού ποσού €-3,17 εκατ. και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου ποσού € 0,43 εκατ. περίπου.

Για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/09/2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε πτώση -19,97% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €23,16 εκατ. ή €6,5528 ανά μετοχή στις 30/09/2022.

Στο τέλος του εννεαμήνου του 2022 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά 60,30% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 4,48% σε ομόλογα

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση (discount) -21,94% την 01/11/2022, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €5,30.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v