Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση εσόδων για την Space Hellas το 3ο τρίμηνο

Η διοίκηση εκτιμά ότι το ισχυρό 4ο τρίμηνο που διανύουμε θα οδηγήσει σε βελτίωση αθροιστικά όλων των μεγεθών του ομίλου σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2021.

Αύξηση εσόδων για την Space Hellas το 3ο τρίμηνο

Η SPACE HELLAS ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 9.11.2022 που κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της και τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄τρίμηνο της χρήσης 2022 σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία καθώς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022 ανήλθε σε € 86,05 εκ., έναντι € 62,4 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 37,86%. Για το γ΄ τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €33,08 εκ., έναντι €26,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022 ανήλθε σε € 5,6 εκ. έναντι € 6,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ για την περίοδο 01.07.2022-30.09.2022 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε € 1,5 εκ. έναντι € 2,8 εκ. αντίστοιχα.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022, ανήλθαν σε € 3,3 εκ. έναντι € 3,9 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Για την περίοδο 01.07.2022-30.09.2022 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε €1 εκ. έναντι €1,8 εκ. αντίστοιχα.

Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2022 ανέρχεται σε €35,8 εκ. και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε €43 εκ. χρηματοδοτώντας τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών.

Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το ισχυρό 4ο τρίμηνο που διανύουμε, προστιθέμενο στο εννιάμηνο, θα οδηγήσει σε βελτίωση αθροιστικά όλων των μεγεθών του ομίλου σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2021.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v