Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Austriacard: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στο ΧΑ

Εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο ATHEX στις 27 Ιανουαρίου με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης.

Austriacard: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στο ΧΑ

Η εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία» ή «η Απορροφώσα Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 24.01.2023 θέτει στη διάθεση του κοινού το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ATHEX») και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης («VSE») στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («INFORM» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»).

Το ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στα ελληνικά («περιληπτικό σημείωμα»). Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») κατά τη συνεδρίασή στις 24.01.2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει (το «Ενημερωτικό Δελτίο). Επιπροσθέτως, το Ενημερωτικό Δελτίο κοινοποιήθηκε στην Αυστριακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών («FMA») από την Ε.Κ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Άρθρων 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (ο «Μηχανισμός Ευρωπαϊκoύ Διαβατηρίου»).

Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της Εταιρείας αναμένεται να λάβει χώρα (i) στο ATHEX στις ή περί τις 27.01.2023 με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης (η «Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης») και (ii) στο VSE στις ή περί τις 30.01.2023 χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης.

Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις αρχικές μετοχές (οι «Αρχικές Μετοχές») και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (οι «Νέες Μετοχές») στο ATHEX και το VSE αναμένεται να είναι στις ή περί τις 27.03.2023 με το σύμβολο «ACAG».

Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας παρατίθεται κάτωθι:

Ημερομηνία                              Γεγονός

24.01.2023: Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ. και κοινοποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Αυστριακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FMA) σύμφωνα με τον Μηχανισμό Ευρωπαϊκoύ Διαβατηρίου.

24.01.2023: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα.

25.01.2023: Έγκριση της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών της Εταιρείας στο ATHEX με αναστολή διαπραγμάτευσης.

25.01.2023: Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην Αυστρία.

27.01.2023: Εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο ATHEX με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης.

30.01.2023: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας για την έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

30.01.2023: Έγκριση του VSE για την εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο VSE Εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο VSE χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης

έως 01.03.2023 Αίτηση καταχώρισης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Δικαστήριο Μητρώου Εταιρειών*

έως 20.03.2023 (Τ) Απόφαση του Αυστριακού Δικαστηρίου Μητρώου Εταιρειών σχετικά με την έγκριση και την καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (η «Οριστική Δικαστική Έγκριση της Συγχώνευσης»)** Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της INFORM στο ΑΤΗΕΧ. Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών

έως 21.03.2023 (Τ+1) Καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών (η «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης») *** Διαγραφή της INFORM από το ATHEX Έγκριση της εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ATHEX και στο VSE Δημόσιες ανακοινώσεις

έως 24.03.2023 (Τ+4) Πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων των Νέων Μετοχών, οι οποίοι τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

έως 27.03.2023 (Τ+5) Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ATHEX και στο VSE Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης όλων των μετοχών στο ATHEX και στο VSE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v