Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform: Στις 17 Μαρτίου διαγράφονται οι μετοχές από το ΧΑ

H Austriacard θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Inform Holdings. Στις 23 Μαρτίου η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ATHEX.

Inform: Στις 17 Μαρτίου διαγράφονται οι μετοχές από το ΧΑ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων της «INFORM HOLDINGS» σχετικά με τη διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσης (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση») δι’ απορροφήσεως της INFORM HOLDINGS από τη μητρική της αυστριακή εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Απορροφώσα Εταιρεία» ή «AUSTRIACARD HOLDINGS» και από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες») και τις σχετικές προηγούμενες ανακοινώσεις της AUSTRIACARD HOLDINGS, η INFORM HOLDINGS ανακοινώνει ότι στις 17 Μαρτίου 2023 θα ολοκληρωθεί η Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφησή της από την AUSTRIACARD HOLDINGS.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης,

(i) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της INFORM HOLDINGS δυνάμει καθολικής διαδοχής και θα υποκαταστήσει την INFORM HOLDINGS αυτοδικαίως εκ του νόμου σε όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της,

(ii) οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS θα γίνουν μέτοχοι της AUSTRIACARD HOLDINGS, και

(iii) η AUSTRIACARD HOLDINGS θα καταστεί καθολική διάδοχος της INFORM HOLDINGS, η οποία θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και, συνεπώς, οι πιστωτές της INFORM HOLDINGS θα καταστούν πιστωτές της AUSTRIACARD HOLDINGS. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17 Μαρτίου 2023 οι μετοχές της INFORM θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 17 Μαρτίου 2023 οι μετοχές της INFORM θα διαγραφούν από
το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS θα αυξηθεί με την έκδοση 1.314.867 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ εκάστη προς διάθεση στους μετόχους της INFORM HOLDINGS (οι «Νέες Μετοχές»), λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της INFORM HOLDINGS στην AUSTRIACARD HOLDINGS συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της INFORM HOLDINGS στις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, και θα ανέρχεται πλέον σε 18.176.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 18.176.934 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Η αύξηση κεφαλαίου επίσης θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών την 17 Μαρτίου 2023.

Δικαιούχοι των Νέων Μετοχών είναι οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο διαχειρίζεται η 2 Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σήμερα στις 16 Μαρτίου 2023, που είναι και η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της INFORM HODLINGS στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής (4,57104863077406 μετοχές της INFORM HOLDINGS προς 1 Νέα Μετοχή), στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., κατά ή περί την 22 Μαρτίου 2023.

Κατά τα λοιπά, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής, όπως περιγράφεται στην από 24 Ιανουαρίου 2023 ανακοίνωση της AUSTRIACARD HOLDINGS «Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης» σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τροποποιείται ως ακολούθως:

16.3.2023 Οριστική Δικαστική Έγκριση Συγχώνευσης από το Αυστριακό Δικαστήριο Μητρώου Εταιρειών Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της INFORM HOLDINGS στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών

17.3.2023 Καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών (Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης) Διαγραφή της INFORM HOLDINGS

21.3.2023 Έγκριση της εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

22.3.2023 Πίστωση των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων των Νέων Μετοχών

23.3.2023 Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο ATHEX και στο VSE Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο ATHEX και στο VSE

Σημείωση: Το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από σειρά απρόβλεπτων παραγόντων και κατά συνέπεια είναι υποκείμενο σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν μέσω σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης της AUSTRIACARD HOLDINGS.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v