Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SunriseMezz: Στις 12 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,0588/μετοχή

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €10.503.085,0260 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €0,1400 σε €0,0812 ανά μετοχή.

SunriseMezz: Στις 12 Ιουλίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου €0,0588/μετοχή

Δίδεται η ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας SUNRISEMEZZ PLC (η «Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 3.00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Βασιλίσσης Φρειδερίκης 33, Palais D’Ivoire House, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία, Κύπρος.

Οι μέτοχοι θα συμμετέχουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της βάσει των Όρων και προϋποθέσεων εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλ. από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 3.00 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Επανεκλογή /Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

3. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός της εταιρείας Baker Tilly Cyprus ως ελεγκτών της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

5. Καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών.

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 10.503.085,0260 (δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες τρις χιλιάδες ογδόντα πέντε Ευρώ και 260/1000 ΄Σεντ) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,1400 σε Ευρώ 0,0812 ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ειδικό Ψήφισμα

1. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €25.007.345,30 διαιρεμένο σε 178.623.895 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,14 έκαστη, μειωθεί, και δια του παρόντος μειώνεται σε € 14.504.260,2740 διαιρεμένο σε 178.623.895 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,0812 έκαστη.

2. Όπως, σύμφωνα με το άρθρο 64(1)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και με βάση τον Κανονισμό 23 του Καταστατικού της Εταιρείας το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε € 25.007.345,30 διαιρεμένο σε 178.623.895 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,14 έκαστη, μειωθεί και δια του παρόντος μειώνεται από €25.007.345,30 σε €14.504.260,2740 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από € 0,14 εκάστη σε €0,0812 εκάστη.

3. Όπως, συνεπεία της πιο πάνω μείωσης, και με την επιφύλαξη επικύρωσης της από το Δικαστήριο και τον Έφορο Εταιρειών το μειωθέν ποσό των €10.503.085,0260 (δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριών χιλιάδων ογδόντα πέντε Ευρώ και 260/1000 ΄Σεντ ) διατεθεί στους μετόχους της Εταιρείας διά της επιστροφής μετρητών, το οποίο αντιστοιχεί σε €0,0588 εκάστη μετοχή.

4. Όπως, οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή/και γραμματέας της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τεθεί σε ισχύ το προαναφερθέν ψήφισμα των μετόχων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όπως δώσει οδηγίες στην εταιρεία Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε., να ετοιμάσουν και καταχωρήσουν όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και λάβουν όλες τις σχετικές ενέργειες ούτως ώστε να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω μείωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v