Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Διανομή 122 εκατ. ευρώ, 50-50 μετρητά και buyback

Κέρδη 211,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που διατύπωσε για το 2024. Η απόδοση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 13,5%. Β. Ψάλτης: Στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων στο μέλλον.

Alpha Bank: Διανομή 122 εκατ. ευρώ, 50-50 μετρητά και buyback

Την πρόθεσή της να επιβραβεύσει τους μετόχους με 122 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η διοίκηση της Alpha Bank παράλληλα με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Το σχέδιο (που προϋποθέτει έγκριση των εποπτικών αρχών) προβλέπει το μοίρασμα αυτού του ποσού κατά 50% σε μετρητά και κατά 50% με την επαναγορά τίτλων.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 13,5%, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,092, ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 35 μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Αναλυτικά:

 • Τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €211,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%), καθώς και της περαιτέρω εξομάλυνσης του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
 • Το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. και ανήλθε σε €29,9, δισ., αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 6% σε ετήσια βάση, μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Βank Romania. Η επίδοση του α’ τριμήνου καθώς και οι επερχόμενες προγραμματισμένες εκταμιεύσεις επιβεβαιώνουν τις προοπτικές για το 2024.
 • Οι καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €47,3 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπόλοιπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω των αποπληρωμών δανείων. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία (AUMs) αυξήθηκαν κατά €1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 9% και 48% σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι καταθέσεις και τα AUMs ενισχύθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25% (εξαιρουμένων των καταθέσεων φορέων του Δημοσίου), με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.
 • Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος σε 6%, καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους €0,1 δισ. στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, βάσει εποπτικών απαιτήσεων, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Λαμβανομένης υπόψη της συναλλαγής «Gaia», ο Δείκτης ΜΕΑ ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένος κατά 25 μονάδες βάσης. Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 69 μ.β. σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης.
 • Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 35 μ.β. σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 67 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, της αρνητικής επίπτωσης κατά 2 μ.β. από συναλλαγές και 7 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία καθώς και 24 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος σε ποσοστό περίπου 35% από τα κέρδη για το 2024. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε σε 16,2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,9%.
 • Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε €6,6 δισ., 13% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ως αποτέλεσμα της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η οργανική κερδοφορία της Τράπεζας.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

 • Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €420,2 εκατ., μειωμένο κατά 4,2% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, του αυξημένου κόστους αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και της εμπροσθοβαρούς έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το Καθαρό έσοδο Τόκων ενισχύθηκε κατά 9,6% σε ετήσια βάση.
 • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €96,3 εκατ., μειωμένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 18% με την αύξηση να προέρχεται από όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €200,4 εκατ. ως αποτέλεσμα μειωμένων εισφορών που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5%, λόγω των μειωμένων εισφορών SRF, της αύξησης στις αμοιβές Προσωπικού ως αποτέλεσμα μεταβλητών αποδοχών λόγω ανταποδοτικότητας καθώς και των αυξημένων αποσβέσεων σχετιζόμενων με επενδύσεις σε υποδομές πληροφορικής. Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 287 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 38,4%.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €321,7 εκατ., μειωμένο κατά 8,9% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 19,7%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.
 • Το α’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, διαμορφώθηκε σε 69 μ.β., ενώ εξαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των εξόδων που σχετίζονται με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης ανήλθε σε 43 μονάδες βάσης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.
 • Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €221,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2024, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε €211,1 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους €1,3 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €6,6 εκατ. και γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €2,9 εκατ.

Βασίλης Ψάλτης: Συνεχίζεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου

«Μετά από μία χρονιά-ορόσημο όπως ήταν για την Alpha Βank το 2023, η Τράπεζά μας διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας», δηλώνει ο CEO της τράπεζας.

«Η συνεπής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τις επιδόσεις του Α’ τριμήνου να είναι θετικές, διασφαλίζοντας ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη πορεία για την επίτευξη ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας μας και συνεχούς δημιουργίας ουσιαστικών αποδόσεων για τους Μετόχους μας.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας το Α' τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε €211,1 εκατ., στο υψηλότερο δηλαδή επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) να διαμορφώνεται στο 13,5%. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις επέτρεψαν την υγιή δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, με τον Δείκτη CET1 να φθάνει το 14,6%, ενώ αναμένουμε περαιτέρω άνοδο τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων κερδών και της ολοκλήρωσης των δρομολογούμενων συναλλαγών. Κατά συνέπεια, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις δεσμεύσεις μας για τη δημιουργία αξίας και την επιβράβευση των Μετόχων μας.

Συγκεκριμένα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αμείωτη τάση των Πελατών μας να διευρύνουν τη διασπορά των περιουσιακών τους στοιχείων, αυξάνοντας τις επενδύσεις τους. Η προτίμηση των Πελατών μας στα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουμε ενίσχυσε τις εισροές των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά €1,8 δισ., αυξάνοντας έτσι τα υπό διαχείριση περιουσιακά μας στοιχεία στα €17 δισ. και επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα αυτόν στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, εργαζόμαστε ακόμα πιο εντατικά για την υλοποίηση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με τη UniCredit σε όλες τις επιμέρους πτυχές της.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διακρίνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που επικράτησε το 2023, ενώ τα υψηλά επίπεδα ξένων επενδύσεων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ακόμα μία χρονιά οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αναμφίβολα εντείνονται, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, εξίσου αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και πληροί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, με εφαλτήριο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν τις προοπτικές μας και μας δίνουν αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους Μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του Α' τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Βank».

Οι προοπτικές

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θετική επίδοση του 2023 σε συνδυασμό με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας και τους δείκτες προσδοκιών για το α’ τρίμηνο 2024, υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2024, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά ελαφρώς το 2%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Η ενίσχυση της δυναμικής που παρουσιάζει η απασχόληση καθώς και η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, η οποία αποδυναμώθηκε εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, αναμένεται να στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση. Παράλληλα, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί επίσης από τη θετική συνεισφορά των επενδύσεων στο ΑΕΠ, που θα προέλθει από την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) καθώς και από την ώθηση που δημιουργεί η πρόσφατη ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας.

Επιπλέον, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού για το 2024 παραμένει ισχυρή, ενισχύοντας έτσι τη συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της Κερδοφορίας (+36,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 9,6% σε ετήσια βάση, η οποία προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων καθώς και των υπολοίπων δανείων, της αύξησης των προμηθειών (+18% σε ετήσια βάση), της μείωσης των εξόδων (-2,5% ετησίως) παρά τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και της εξομάλυνσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για το έτος, με περαιτέρω περιθώρια ανόδου υποστηριζόμενα από την παρατεταμένη περίοδο υψηλότερων επιτοκίων και την πιο αργή από την αναμενόμενη αύξηση του κόστους καταθέσεων στη λιανική τραπεζική.

 

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v