Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ElvalHalcor: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο Q1

Αυξημένο όγκο πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε ο όμιλος. Πλήγμα στα κέρδη από τη μείωση στις τιμές των μετάλλων. Τι δηλώνει η διοίκηση. Οι προοπτικές.

ElvalHalcor: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο Q1

Μειωμένα κέρδη ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο η ElvalHalcor, με τα μεγέθη να επηρεάζονται από την υποχώρηση στις τιμές των μετάλλων στο διάστημα αυτό. 

Οπως επισημαίνει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, κατά το A’ τρίμηνο του 2024, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική. Η ζήτηση στον βιομηχανικό κλάδο στην Ευρώπη συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά από τον πληθωρισμό, τα υψηλά επιτόκια και τις πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το A’ τρίμηνο του 2024, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Αν εξαιρέσουμε και το αποτέλεσμα της απόενοποίησης της ΕΤΕΜ κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 η αύξηση αυτή ήταν 2%. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 816,6 εκ. ευρώ το A’ τρίμηνο του 2024, μειωμένος κατά 12,2%, συγκριτικά με 930,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος και από τις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το Α’ τρίμηνο του 2023. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.025 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.232 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 9,2%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.122 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.322 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένη κατά 2,4%, και η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.547 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.915 ευρώ ανά́τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 12,6%.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 53,2 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 64,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκ. ευρώ έναντι 56,0 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών κατεργασίας, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του προϊοντικού μίγματος. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν και τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,2 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι ζημίων 14,2 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 48,7 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 70,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 12,5 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένο κατά 7,3% συγκρινόμενο με τα 13,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 190,0 εκ. ευρώ από το Α΄ τρίμηνο του 2023 ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων, μετά και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του Κλάδου Αλουμινίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59% του συνολικού δανεισμού ήταν σε σταθερό επιτόκιο στο τέλος της περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 14,6 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 19,6 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,9 εκ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0345 ευρώ ανά μετοχή) από 18,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή).

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Αλουμινίου μειώθηκε κατά 9,8% στα 399,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 443,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω των χαμηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων και των τιμών κατεργασίας και της επίδρασης της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και τις μακροοικονομικές προκλήσεις ο Κλάδος παρουσίασε αύξηση σε επίπεδο όγκων κατά 3,4% (ή κατά 5,6% εξαιρώντας το αποτέλεσμα της απόενοποίησης της ΕΤΕΜ) εκμεταλλευόμενος τις νέες επενδύσεις του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της μητρικής, ο οποίος παρουσίασε αύξηση των όγκων κατά 10%, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η ασθενής ζήτηση για τα προϊόντα του Κλάδου για τις αγορές συσκευασίας και κατασκευών, σε συνδυασμό με τα χαμηλά Premium τα οποία περιόρισαν το όφελος από τη χρήση σκραπ επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του Κλάδου, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τις χαμηλές τιμές ενέργειας. Το a-EBITDA διαμορφώθηκε στα 20,5 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 39,0 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2023. Οι ζημίες πριν από φόρους ανήλθαν σε -5,1 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 με τα αποτελέσματα μετάλλου να διαμορφώνονται σε ζημίες 6.8 εκ. ευρώ έναντι 15.8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός του Κλάδου ανήλθε στα 508,0 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 σημειώνοντας μείωση κατά 127,1 εκ. ευρώ από το Α’ τρίμηνο του 2023, ως απόρροια της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και του
περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο Τομέας Έλασης Αλουμινίου της μητρικής ElvalHalcor κατέβαλε περίπου 10,4 εκ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του Κλάδου ανήλθαν στα 3,0 εκ. ευρώ.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου Χαλκού διαμορφώθηκε στα 417,0 εκ. ευρώ έναντι 487,5 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τους μειωμένους όγκους πωλήσεων.

Αναφορικά με τους όγκους πωλήσεων, καταγράφηκε μείωση κατά 4,1%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης τηςω ζήτησης στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, επηρεάζοντας αρνητικά τα αποτελέσματα του Κλάδου.

Αναλυτικότερα, ο τομέας σωλήνων χαλκού παρουσίασε μείωση κατά 6,7% ενώ ο τομέας διέλασης κραμάτων χαλκού μείωση κατά 26,7%, επηρεαζόμενοι από την πτώση της ζήτησης στον κατασκευαστικό κλάδο. Οριακή μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις της θυγατρικής Sofia Med για τα προϊόντα έλασης κατά 0,2% ενώ αντίθετα τα προϊόντα διέλασης χαλκού παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1%. Το βελτιωμένο προϊοντικό μίγμα, οι υψηλές τιμές κατεργασίας και οι χαμηλές τιμές ενέργειας επηρέασαν θετικά την κερδοφορία του Κλάδου με το a-ΕBITDA του Κλάδου να ανέρχεται στα 28,3 εκ. ευρώ έναντι 31,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου για την περίοδο διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2,6 εκ. ευρώ έναντι κερδών 1,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 19,8 εκ. ευρώ, έναντι 22,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Ο καθαρός δανεισμός για τον Κλάδο Χαλκού ανήλθε στα 257,1 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 62,9 εκ. ευρώ από την 31.03.2023, ως αποτέλεσμα της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας του Κλάδου.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του Κλάδου, διατέθηκαν περίπου 6,6 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 6,4 εκ. ευρώ
αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου, η ElvalHalcor πέτυχε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2023. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση, με σημαντική επιτυχία, στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης που, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του επενδυτικού προγράμματος, οδήγησε στην μείωση του καθαρού δανεισμού του Κλάδου Αλουμινίου. Οι αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως η γεωπολιτική κατάσταση και το μακροοικονομικό περιβάλλον, είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότερα τον κλάδο foil που επηρεάστηκε καθυστερημένα αλλά εντονότερα από την οικονομική κατάσταση, και ακολούθως στην κερδοφορία του Κλάδου.

Συνεχίζουμε με συνέπεια την εξυπηρέτηση αγορών που αντανακλούν τις μέγα-τάσεις και την κυκλική οικονομία.»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Η οργανική κερδοφορία του κλάδου Χαλκού παρουσιάστηκε ανθεκτική σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 παρά τις συνεχόμενες πιέσεις από τον κλάδο κατασκευών και την υποτονική βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Αξιοσημείωτη ήταν η απόδοση της θυγατρικής μας Sofia Med, η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς στα προϊόντα έλασης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με τις παγκόσμιες μέγα-τάσεις. Ο Κλάδος κατάφερε να παρουσιάση μείωση του Καθαρού Δανεισμού, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των χαμηλών τιμών των μετάλλων»

Προοπτικές

Η ElvalHalcor ατενίζει το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές κρίσεις, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη διατήρηση των επιτοκίων αναφοράς σε υψηλά επίπεδα και τις αυξήσεις των τιμών πρώτων υλών και των μετάλλων, για το υπόλοιπο του 2024. Ο Όμιλος έχει επιτύχει μέχρι στιγμής να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις παραπάνω προκλήσεις και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Η ElvalHalcor βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, που αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα της ElvalHalcor σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων μέγα-τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δίνει στην ElvalHalcor τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στη δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v