Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Στις 28/5 η αποκοπή για το υπόλοιπο μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή

Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος χρήσης 2023 θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 (record date).

CNL Capital: Στις 28/5 η αποκοπή για το υπόλοιπο μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22α Μαΐου 2024, το καθαρό μέρισμα της χρήσης 2023 ορίστηκε σε €0,4704043977 ανά μετοχή.

Το άνω ποσό μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή προσαυξάνεται με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και συνεπώς διαμορφώνεται στο καθαρό ποσό αντιστοιχεί σε €0,5008173194 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προσωρινό καθαρό μέρισμα €0,2355860420 ανά μετοχή, το οποίο με την προσαύξηση των 47.640 ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος, ανήλθε σε €0,2508173194 ανά μετοχή, το υπόλοιπο καθαρό μέρισμα ανέρχεται σε €0,2348183556 ανά μετοχή, το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 47.640 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία σήμερα και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, ανέρχεται σε 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν. 2367/1995 τα μερίσματα που διανέμει η Ε.Κ.Ε.Σ. στους μετόχους της με οποιαδήποτε μορφή δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα των τελευταίων, μη ισχυούσης οποιασδήποτε άλλης διάταξης η οποία ορίζει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι μέτοχοι της Ε.Κ.Ε.Σ. είναι νομικά πρόσωπα τα οποία διανέμουν περαιτέρω τα ως άνω μερίσματα στους εταίρους ή μετόχους αυτών. Ως εκ τούτου, το ως άνω μέρισμα διανέμεται από την Εταιρεία καθαρό (απαλλασσόμενου εκ οιουδήποτε φόρου στο όνομα των μετόχων και συνεπώς παρακράτησης φόρου).

Ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος, ορίζεται η Τρίτη, 28 Μαΐου 2024.

Δικαιούχοι καταβολής του μερίσματος χρήσης 2023 θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 (record date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2029).

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2) θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Υπενθυμίζεται ότι Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v