Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Galaxy Cosmos Mezz: Πράσινο φως στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η ΓΣ ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €7.824.704,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €0,1636 σε €0,0736 ανά μετοχή

Galaxy Cosmos Mezz: Πράσινο φως στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Στην Επαναληπτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Galaxy Cosmos Mezz Plc που συνήλθε στις 18.06.2024 και ώρα 10.00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.422.728 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ’ αριθμό 1 – 6 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 17.05.2024 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 47,64% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2023, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

2. Ενέκρινε την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.

4. Ενέκρινε τον διορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. Baker Tilly.

5. Ενέκρινε την αμοιβή των ελεγκτών.

6. Ενέκρινε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 7.824.704,76, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από Ευρώ 0,1636 σε Ευρώ 0,0736 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v