Σαραντόπουλος: Απαντήσεις για δανεισμό, χρεολύσια

Απαντήσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, το δανεισμό και τα τοκοχρεολύσια έδωσε σήμερα η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος προς τις χρηματιστηριακές αρχές κατόπιν επιστολής.

Σαραντόπουλος: Απαντήσεις για δανεισμό, χρεολύσια
Απάντηση σε 7 ερωτήσεις του Χ.Α. που αφορούσαν κατά κύριο λόγο το δανεισμό και τα τοκοχρεολύσιά της έδωσε σήμερα η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.

Σύμφωνα με ερώτηση που αφορά τις εκτιμήσεις της εταιρίας για τις προοπτικές του 2003 η εταιρία αναφέρει:

”Τα προ φόρων αποτελέσματα της χρήσης 2002 είναι θετικά κατά ευρώ 108.770,33 βασικά λογω α) βελτίωσης του συντελεστή μικτού κέρδους κατά ποσοστό 50% (ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε σε 9,7% την χρήση 2002 από 6,3% την χρήση 2001), β) μείωσης των λειτουργικών δαπανών κατά ποσοστό 23% σε σχέση με την χρήση 2001, γ) μεταβίβασης του συνόλου των κατεχομένων μετοχών της εταιρείας ΦΟΥΝΤ ΣΑΠΛΑΙΣ Α.Ε. με κέρδος. Για την χρήση 2003 εκτιμούμε ότι θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών κερδών της εταιρείας, διότι μεταξύ άλλων θα αποδώσουν καθ όλη την διάρκεια της χρήσης τα μέτρα περιορισμού του κόστους που ελήφθησαν από την Εταιρεία, στα οποία περιλαμβάνονται η κατά τα άνω μείωση των λειτουργικών δαπανών και η διακοπή των ασύμφορων και ζημιογόνων για την εταιρεία πωλήσεων.”

Όσον αφορά ερώτηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

”Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας κατά την 31.12.2002 προς τράπεζες, ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς, προμηθευτές και λοιπούς τρίτους, και όλες οι υποχρεώσεις της εξοφλούνται εμπρόθεσμα. Εξαίρεση αποτελεί ένα πόσο ύψους ευρώ 5.317,00 προς το ταμείο επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών (επί συνόλου καταβολών μας προς το Τ.Ε.Α.Α. κατά το 2002 ύψους ευρω 138.622,59), το οποίο αμφισβητούμε, ως προερχόμενο από λάθος υπολογισμό.

Για το μακροπρόθεσμο δανεισμό απαντά:

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός την 31.12.2002 ανέρχεται σε ευρω 668.188,50 (επενδυτικό πρόγραμμα) και ο βραχυπρόθεσμος (κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα) σε ευρω 5.886.370,74, έναντι ευρω 670.100,62 και ευρω 6.233.225,31 αντίστοιχα κατά την 31.12.2001. Από την εταιρεία δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις για την σύναψη των εν λογω δανείων. Ο δείκτης ξένα προς ιδία κεφάλαια είναι υψηλός, σημείωσε όμως βελτίωση από 3,30 χρήση την 2001 σε 3,16 την χρήση 2002, και εκτιμούμε ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο κατά την τρέχουσα χρήση, για τους λόγους που εξηγούμε παρακάτω. Επισημαίνουμε ότι μια από τις αιτίες για το ύψος του εν λογω δείκτη είναι και οι ζημίες που υπέστη η εταιρεία από το χαρτοφυλάκιο της. Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη χρήσεως 2002 ανέρχονται σε ευρω 711.648,50, ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας έχει ολοκληρωθεί και δεν απαιτείται προς το παρόν περαιτέρω εκταμίευση για κτήση επενδυτικών αγαθών. Επιπρόσθετα αναμένεται εισροή πόρων προς μείωση του παραπάνω δανεισμού από την περαιτέρω πώληση αδρανών και μη αποδοτικών για την εταιρεία στοιχείων από την οποία, θα προκύψουν σημαντικές υπεραξίες, και αύξηση των ίδιων κεφαλαίων της, καθότι τα στοιχεία αυτά αποτιμούνται στον ισολογισμό σε ιστορικές αξίες.”

Για την ερώτηση σχετικά με τα τοκοχρεολύσια απαντάται:

”Το ύψος των τόκων και χρεολυσίων που πρόκειται να καταβάλλουμε κατά την χρήση 2003, εκτιμούμε ότι θα είναι κατώτερο των ευρω 400.000,00 έναντι ευρω 481.365,55 της χρήσης 2002, λογω του χαμηλότερου ύψους και των ήδη εξασφαλισμένων ευνοϊκότερων όρων του τραπεζικού δανεισμού, αλλά και λογω της συνεχιζόμενης μείωσης του euribor. Η εταιρεια μας είναι σε κάθε περιπτωση σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αυτές κανονικα, όπως και κατά το παρελθόν έπραξε.”

Όσον αφορά σχετική παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή η εταιρία απαντά τα εξής:

”Η παρατήρηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ότι συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν.2190/1920 δεν αναφέρεται σε θυγατρικές κατά την έννοια του αρθρου 42.ε του ν.2190/1920 και εξ αυτού του λόγου ενοποιούμενες και επηρεάζουσες άμεσα η έμμεσα την εταιρεία, αλλα σε ενοποιούμενες εταιρείες κατ εφαρμογή του άρθρου 96 παρ 1.β του ν.2190/1920, ως έχουσες διοικητικά συμβούλια που κατά πλειοψηφια αποτελουνται από τα ιδια πρόσωπα, χωρις να υφισταται με αυτές σχεση μητρικης-θυγατρικης. Οι εν λογω εταιρειες θα ενεργησουν κατά νομο και εντος των προβλεπομενων προθεσμιων για την αντιμετωπιση του θεματος.

Τέλος η εταιρία αναφέρει ότι ”Δεν είναι μέχρι σήμερα σε γνώση μας γεγονότα τα οποία πρόκειται να επηρεάσουν δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της εταιρείας κατά το 2003. Εν τελεί θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι η εταιρεία ”ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” με έτος ιδρύσεως το 1936 και εισηγμένη στο Χ.Α.Α. από το 1949 έχει μια ομαλή πορεία από πλευράς εργασιών με καλές προοπτικές που βασίζονται στο κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και στις υπερσύγχρονες επιλιμένιες παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κερατσίνι του Πειραία, στις οποίες, μόλις προ ενός έτους, ολοκληρώθηκε το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα και στην ισχυρή περιουσιακή της διάρθρωση.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v