Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Εξηγήσεις προς Χ.Α. για ορκωτό ελεγκτή

Εκτενή αναφορά σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του 2002, αλλά και τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, κάνει σε επιστολή της προς το Χ.Α. η διοίκηση της εταιρίας Fieratex.

Fieratex: Εξηγήσεις προς Χ.Α. για ορκωτό ελεγκτή
Εξηγήσεις, σχετικά με την λογιστική κατάσταση του 2002, αλλά και ορισμένες παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, έδωσε η εταιρία Fieratex, προς τις χρηματιστηριακές αρχές σε απάντηση σχετικής επιστολής.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης η διοίκηση, για το 2003, αναμένει κύκλο εργασιών ύψους 38 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά το κονδύλι ”Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών & χρεογράφων” η επιστολή τονίζει, ότι ”μεταφερόμενη στα αποθεματικά προς συμψηφισμό”, που παρατίθεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων αφορά: α) ζημία που προέκυψε από αποτίμηση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. στην κατ’ είδος μικρότερη μεταξύ τιμής κτήσεως και της τρέχουσας όπως ορίζει η παρ. 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/20, ποσού ευρώ 331.791,90 και β) ζημία που προέκυψε από πώληση της συμμετοχής στην εταιρία ”Πλεκτοβιομηχανία ΑΡΑΞ Α.Ε.” ποσού ευρώ 479.727,00. Τα ανωτέρω ποσά έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης και μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων μεταφέρονται σε λογαριασμό αποθεματικών για μελλοντικό συμψηφισμό με κέρδη. Ο λογιστικός χειρισμός είναι ίδιος με αυτόν της χρήσης 2001 και σύμφωνος με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/20.

Το κονδύλι ”Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης” εμφανίζει αρνητικό ποσό ευρώ 420.082,91 διότι: α) Έχει επιβαρυνθεί με ζημίες από υποτίμηση και πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ποσού ευρώ 1.025.666,2 που δεν αποτελεί λειτουργική δαπάνη και β) Στο κονδύλι ”Έκτακτα και ανόργανα έσοδα”, συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.015.800,34 που αφορά ”αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων” που σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι αφαιρετικά των αποσβέσεων και μειωτικά του κόστους πωληθέντων. Ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου.

Τα αρνητικά ”Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης” εξαιτίας των παραπάνω

αναφερθέντων δεν επηρεάζουν καθόλου την εξέλιξη των εργασιών και την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας και αναμένεται να είναι θετικά στην τρέχουσα χρήση. Οι προοπτικές της εταιρίας για την τρέχουσα χρήση διαγράφονται καλύτερες από την προηγούμενη. Με βάση τον προϋπολογισμό για την χρήση 2003 η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει ο κύκλος εργασιών να ανέλθει στα 38 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 1,2 εκ. ευρώ. Προϋποθέσεις για την επίτευξη των παραπάνω είναι η αγορά κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2002, το οποίο σημειωτέον ήταν μια κακή χρονιά, δεν θα αυξηθούν σημαντικά τα τραπεζικά επιτόκια και η ισοτιμία ΕΥΡΩ-USD δεν θα ξεπεράσει το 1,3 USD ανά ΕΥΡΩ.

Σχετικά με τις σημειώσεις 1,2 και 3 του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή του ισολογισμού χρήσης 2002, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σημείωση 1η. ”Η αποτίμηση της αξίας των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έγινε στην αξία κτήσης όπως ορίζει το άρθρο 28 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/92 και όχι στην κατ’ είδος μικρότερη μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας (εσωτερική λογιστική τους αξία) όπως ορίζεται από την παρ.6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20, διότι η διοίκηση της επιχείρησης θεωρεί βάσιμα ότι έτσι απεικονίζεται η ”πραγματική εικόνα” της περιουσιακής διάρθρωσης της εταιρίας. Αυτό διότι: Α) Η αξία των ακινήτων απεικονίζεται στους ισολογισμούς των συνδεδεμένων εταιριών σε τιμές κτήσης πλέον των αναπροσαρμογών του Ν. 2065/92 , η οποία είναι σημαντικά μειωμένη έναντι της τρέχουσας. Β) Δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω ισολογισμούς η φήμη και η πελατεία (goodwill) των επιχειρήσεων.”

Σημείωση 2η. Σχετικά με την σημείωση 2α, η διοίκηση της επιχείρησης έκανε χρήση των διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 37 του Ν. 2874/2000), έχοντας σαν στόχο να μην επηρεαστούν σημαντικά οι προοπτικές και η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας από τις ζημίες που οφείλονταν σε έκτακτο γεγονός δηλαδή της απαξίωσης των μετοχών του Χ.Α. Η επιλογή της διοίκησης της εταιρίας αποδεικνύεται και στην πράξη αν συγκρίνει κάποιος τους δείκτες ρευστότητας των ισολογισμών των χρήσεων 1999,2000 και 2001.

Σχετικά με την σημείωση 2β , το σχετικό κονδύλι αφορά δαπάνες αναδιοργάνωσης του τμήματος πωλήσεων εξωτερικού και σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο καταχωρείται στον λογαριασμό 16.17 ”Έξοδα αναδιοργανώσεως” και αποσβένεται είτε εφ’ άπαξ κατά το έτος πραγματοποίησης τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία (Άρθρο 43α παρ. 3 περ. α’ Κ.Ν. 2190/20). Η διοίκηση της εταιρίας επέλεξε να αποσβέσει την σχετική δαπάνη σε μια πενταετία εξαιτίας της μακρόχρονης ωφέλειας που προκύπτει από αυτήν.

Σημείωση 3η. Η διοίκηση της εταιρίας κατά πάγια τακτική της σχηματίζει κάθε έτος πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2238/94, ίση με το 0,5% των πωλήσεων. Όταν μια απαίτηση καταστεί οριστικά μη εισπράξιμη το ποσό αυτό αφαιρείται από το κονδύλι των προβλέψεων.

Ακόμη, η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι ”η σχηματισμένη πρόβλεψη πιθανόν να μην επαρκεί για την κάλυψη ζημιών στο μέλλον και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Οικονομίας.

Με τον Ν.3091/2002 τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη και αναμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο για να επανεξετάσουμε το θέμα των επισφαλών απαιτήσεων. Στην περίπτωση λογιστικοποίησης των παραπάνω στον ισολογισμό χρήσης 2002, τα ίδια κεφάλαια θα διαμορφώνονταν στις 20.167 χιλ. ευρώ (μειωμένα κατά 1.510 χιλ. ευρώ) και τα αποτελέσματα χρήσης προ φόρων στις 1.308 χιλ. ευρώ (αυξημένα κατά 694 χιλ. ευρώ)”.

Τέλος η Διοίκηση της εταιρίας τονίζει ότι ”ενόψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχει προγραμματίσει τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για την προσαρμογή των οικονομικών δεδομένων της εταιρίας και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην υλοποίηση τους. Με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων η αντιμετώπιση των παραπάνω καθώς και πολλών άλλων θεμάτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα θα αλλάξει.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v