Σαραντόπουλος:Eξηγήσεις για μείωση ιδίων κεφαλαίων

Στην ερώτηση του Χ.Α. που αφορά στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων χωρίς αυτή να οφείλεται σε εμφάνιση ζημιών κατά το 2002, απαντά με επιστολή της η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.

Σαραντόπουλος:Eξηγήσεις για μείωση ιδίων κεφαλαίων
Στην ερώτηση του Χ.Α. που αφορά στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων χωρίς αυτή να οφείλεται σε εμφάνιση ζημιών κατά το 2002, απαντά με επιστολή της η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται στην απαντητική επιστολή ότι τα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2002 έχουν μειωθεί σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2001 με το ποσό των 273.079,70 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: Κέρδη χρήσης 2002: 108.770,33 ευρώ, Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι: (29 496,61) ευρώ, Ζημία από αποτίμηση χρεογράφων: (193 939,98) ευρώ και επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού: (158 413,44) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η ζημία αποτίμησης του χαρτοφυλακίου χρεογράφων της 31/12/2002, ποσού 51.734,90 ευρώ, καθώς και η αποσβεσθείσα στη χρήση ζημία αποτίμησή τους η οποία προέκυψε κατά την 31/12/2000 με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 37 Ν. 2874/2000, ποσού 142 205,08 ευρώ, μεταφέρθηκαν απευθείας σε χρέωση του Λογαριασμού Α.IV.1 α ”Ζημίες αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό”, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 Ν. 2992/2002 μέσω του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

Επίσης, στην κατάσταση αποτελεσμάτων και ειδικότερα σε πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού ”ΙΙ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα” εμφανίζεται στις 31/12/2002 το ποσό των 158.808,82 ευρώ. Από αυτό το ποσό 158.413,44 ευρώ αφορά αποσβέσεις παγίων στοιχείων, η απόκτηση των οποίων έτυχε επιχορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1892/90, και είναι ίσο με τις αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων που χρηματοδοτήθηκε από τις ανωτέρω αναφερόμενες Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού.

Τέλος, σημειώνεται στην απαντητική επιστολή ότι ο λογιστικός χειρισμός είναι σύμφωνος με την παράγραφο 2.2.402/8ζ του ΕΓΛΣ. Τα ανωτέρω αναφερόμενα αιτιολογούν πλήρως την κατά 273.079,70 ευρώ μείωση των ιδίων κεφαλαίων, ενώ σημειώνεται ότι η εταιρία είναι πάντοτε στη διάθεση του Χ.Α. για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v