Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Γ.Σ. στις 12/5 για ομολογιακό 10 εκ.

Την έκδοση απλού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 10 εκατομμυρίων ευρώ, καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Δρομέας, στην ετήσια γενική συνέλευση στις 12/5/08.

Δρομέας: Γ.Σ. στις 12/5 για ομολογιακό 10 εκ.
Την έκδοση απλού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 10 εκατομμυρίων ευρώ, καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Δρομέας, στην ετήσια γενική συνέλευση στις 12/5/08.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2007, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2007.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2008.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2007.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2008.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Έκδοση απλού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 10 εκατομμυρίων ευρώ και παροχή στο Δ.Σ. εξουσιοδοτήσεως για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την σύναψη σχετικής σύμβασης.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Τράπεζας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, περί ανωνύμων εταιρειών, με τροποποίηση, προσαρμογή ή κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v