Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φιερατέξ: Από 23/7 η ακύρωση 107.800 μετοχών

Από τις 23.07.2008 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 107.800 μετοχών της εταιρίας Φιερατέξ, οι οποίες ακυρώνονται, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Φιερατέξ: Από 23/7 η ακύρωση 107.800 μετοχών
Από τις 23.07.2008 παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 107.800 μετοχών της εταιρίας Φιερατέξ, οι οποίες ακυρώνονται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Φιερατέξ, ενημερώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2008, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 78.694,00 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 10.311.375 σε 10.203.575 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών.

Οι ως άνω 107.800 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 20.04.2005 - 30.06.2005, σε εκτέλεση απόφασης της από 24.08.2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καθώς και την από 10.01.2005, απόφαση του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 7.448.609,75 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.203.575 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,73 ευρώ εκάστης.

Την 02.07.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 17.07.2008, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας ορίζεται ότι, από την 23.07.2008 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 107.800 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v