Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Τακτική Γ.Σ. στις 18/3

Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιεί στις 18 Μαρτίου 2009, η Alpha Αστικά Ακίνητα, με βασικό θέμα μεταξύ άλλων την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Τακτική Γ.Σ. στις 18/3
Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιεί στις 18 Μαρτίου 2009, η Alpha Αστικά Ακίνητα, με βασικό θέμα μεταξύ άλλων την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2008.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Προέγκριση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντού - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v