Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτόξευση κερδών το 2003

Αύξηση της τάξης του 61% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων της Βογιατζόγλου Systems σε επίπεδο μητρικής, ενώ στον όμιλο η αύξηση ήταν της τάξης του 109%. Ολοκλήρωση επενδύσεων ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Εκτόξευση κερδών το 2003
Αύξηση κατά 109% σημείωσαν τα συνοπτικά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου Βογιατζόγλου Systems, ανερχόμενα σε 1.455 χιλ. ευρώ έναντι 697 χιλ. ευρώ το 2002, βελτιώνοντας αντίστοιχα την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 9,1% από 4,6%.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, κατά την χρήση 2003 ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις ποσού 8,2 εκατομμύρια ευρώ για τις οποίες είχε δεσμευθεί η εταιρία με το ενημερωτικό δελτίο που είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την δημόσια εγγραφή.

Επίσης, τα συνοπτικά κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένη μορφή για το έτος 2003, αυξήθηκαν κατά 46% ανερχόμενα σε 2.381 χιλ. ευρώ έναντι 1.626 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης 2002 διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 11,3% από 8,3% το 2002.

Τα ενοποιημένα ακαθάριστα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 20.979 χιλ. ευρώ έναντι 19.486 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8%.

Οι συνολικές πωλήσεις του 2003 προήλθαν από την εμπορία εξαρτημάτων και συστημάτων υλικών επιπλοποιίας, προβολής και προώθησης εμπορευμάτων σε ποσοστό 51% και από τον τομέα των έργων – μελέτη σχεδιασμό επίπλωση και εξοπλισμό καταστημάτων και αποθηκών σε ποσοστό 49%.

Σημειώνεται ότι η εταιρία Βογιατζόγλου Systems την 8/9/2003 εκποίησε την συμμετοχή της που είχε με ποσοστό 47,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Shoptech σε αξία ίση με την αξία κτήσης των μετοχών που κατείχε. Συνεπώς στην ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 31/12/2003 δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή της στην εταιρεία Shoptech.

Η αύξηση των ενοποιημένων προ φόρων κερδών οφείλεται στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων-πωλήσεων σε ενοποιημένη μορφή, στην κατ’ επέκταση βελτίωση του συντελεστή μικτού κέρδους κατά μία περίπου ποσοστιαία μονάδα (από 35,4% σε 36,4%)καθώς και στην μείωση κατά 4% των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας συνέπεια της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας που εφαρμόζει η εταιρία από την χρήση 2002.

Όσον αφορά τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, σύμφωνα με τις συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις είναι οι εξής:

ο δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,7 το 2003 από 0,4 το 2002, ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,38 το 2003 από 0,14 το 2002 και η Γενική Ρευστότητα της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 1,4 το 2003 από 2,4 το 2002.

Η διαφοροποίηση των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (31.12.2003: 6.040.023 ευρώ έναντι 31.12.2002: 2.134.373 ευρώ) που απαιτήθηκε για την αποπεράτωση του κτιρίου αποθηκών και γραφείων στα Οινόφυτα Βοιωτίας το οποίο θα λειτουργήσει εντός του α’ εξάμηνου του 2004.

Σημειώνεται ότι η εταιρία την 31/12/2003 υπέγραψε σύμβαση για την λήψη μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 7.500.000 ευρώ το οποίο εισέπραξε την 2/2/2004.

Με το δάνειο αυτό αναδιάρθρωσε τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό που αναλογεί στην χρηματοδότηση της επένδυσης στα Οινόφυτα σε μακροπρόθεσμο, ενώ το υπόλοιπο του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της εν λόγω επένδυσης μέχρι και την λειτουργία του κτιρίου.

Η διοίκηση της εταιρίας επισημαίνει ότι η σύναψη του μακροπρόθεσμου δανείου επιβεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της εταιρίας, την αναπτυξιακή της πορεία, την βιωσιμότητα και την προβλεπόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων της.

Σημειώνεται ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 7.500 χιλ. ευρώ θα βελτιώσει τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες και τα ιδία κεφάλαια της εταιρίας (καθαρή θέση), ενώ μετά την αποπεράτωση του κτιρίου και την δημιουργία του υπερσύγχρονου κέντρου διανομής οι αποδόσεις από την επένδυση στο μέλλον θα είναι σημαντικές.

Σε επίπεδο μητρικής, οι πωλήσεις της σημείωσαν αύξηση 7% σε σχέση με το 2002 και ανήλθαν στα 20.588 χιλ. ευρώ έναντι 19.258 χιλ. ευρώ το 2002.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61% και ανήλθαν στα 1.299 χιλ. ευρώ έναντι 808 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA της μητρικής έκλεισαν με αύξηση 41% και διαμορφώθηκαν στα 2.352 χιλ. ευρώ έναντι 1.668 χιλ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό αύξησης των κερδών προ φόρων εμφανίζεται μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των κερδών προ φόρων σε ενοποιημένη βάση διότι τα αποτελέσματα της μητρικής επιβαρύνονται για πρώτη φορά κατά την χρήση 2003 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 ΚΝ 2190/20 με το αρνητικό ποσό των 143 χιλ. ευρώ που αποτελεί την διαφορά από την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες της συμμετοχής της στην θυγατρική της εταιρία.

Κατά το αντίστοιχο 12μηνο 2002 οι συμμετοχές είχαν υπολογισθεί στην αξία κτήσης τους.

Χαρακτηριστικά είναι τα θετικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία, με κέρδη 36 χιλ. ευρώ το 2003 και με αύξηση των πωλήσεών της κατά 34%.Το 2003 ολοκληρώθηκε και το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας (από τα αντληθέντα κεφάλαια με τη δημόσια εγγραφή), όπως είχε δεσμευθεί η εταιρία με το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε και όμως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε με αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως.

Η εταιρία όπως τονίζει στην ανακοίνωση της, από την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑ μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις (Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα Βοιωτίας) και στην ίδρυση θυγατρικής στην Ρουμανία συνολικού ύψους 4,5 εκ. ευρώ, σε προγράμματα ERP και στην δημιουργία νέου Business Unit (B2B) ύψους 0,5 εκ. ευρώ περίπου. Μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους 3,2 εκ. ευρώ διατέθηκαν για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού και για κεφάλαια κίνησης.

Κατά την χρήση 2004, οι προβλέψεις της εταιρίας είναι αισιόδοξες για τα ακαθάριστα και τα καθαρά κέρδη της, ενώ θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της κατεύθυνση με αύξηση των πωλήσεών της, με διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε συναφείς επιχειρήσεις, με τις αποδόσεις των επενδύσεων της, με περαιτέρω συμπίεση των λειτουργικών της δαπανών και γενικά με την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και των στόχων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v