Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 2008

Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και ζημιές έναντι κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Νίκας στη χρήση του 2008, σε σχέση με τη χρήση του 2007.

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο στο 2008
Διεύρυνση ζημιών στον όμιλο και ζημιές έναντι κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Νίκας στη χρήση του 2008, σε σχέση με τη χρήση του 2007.
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η χρήση 2008 χαρακτηρίστηκε από την υλοποίηση των ενεργειών αναδιάρθρωσης του ομίλου με κύριο πυλώνα την επικέντρωση στην ανάπτυξη των προϊόντων στρατηγικής σημασίας, τα αλλαντικά ΝΙΚΑΣ, τα αλλαντικά ιδιωτικής ετικέτας και τα αλλαντικά προς την αγορά της μαζικής εστίασης. Επίσης δόθηκε έμφαση στον εξορθολογισμό της γκάμας προϊόντων ζύμης, επώνυμων τυριών και της κατηγορίας του φρέσκου κρέατος.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ελληνική αγορά κατά 2% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία με βελτίωση και του μεικτού περιθωρίου κέρδους στις εν λόγω κατηγορίες.

Παράλληλα ο Όμιλος επιβαρύνθηκε με το κόστος απεμπλοκής από δραστηριότητες μη στρατηγικής σημασίας ενώ σημαντικές ήταν και οι ενέργειες εξυγίανσης της πελατειακής βάσης τόσο στην εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

Επιπλέον για τη στήριξη, την προώθηση και την αναγνωρισιμότητα των νέων προϊόντων απαιτήθηκε δαπάνη σημαντικών κονδυλίων, ενώ η ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων τόσο στην παραγωγική δραστηριότητα όσο και στην τροφοδοτική αλυσίδα με την προσθήκη της πλατφόρμας SAP my Meat, άρχισαν να αποδίδουν καρπούς με τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και του κόστους διαχείρισης. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η αύξηση των δαπανών και η εμφάνιση των αρνητικών αποτελεσμάτων για το σύνολο του 2008.

Συνέπεια των ανωτέρω, και συγκεκριμένα όσον αφορά τη μητρική Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ ανήλθε σε ευρώ 96,1 εκατ. τη χρήση 2008 έναντι ευρώ 99 εκατ. το 2007 σημειώνοντας μείωση κατά 3% περίπου. Σημειωτέο ότι τα στρατηγικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 11,7%, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες προς εξυγίανση εμφανίζονται μειωμένες κατά 21,3%. Αντίστοιχα το μεικτό κέρδος της μητρικής διαμορφώθηκε σε ευρώ 28 εκατ. έναντι ευρώ 28,9 εκατ. το 2007.

Στη διαμόρφωση του ως άνω αποτελέσματος συνετέλεσε και η σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους των α? υλών και συγκεκριμένα του κόστους του κρέατος κατά 14% περίπου.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3 εκατ. έναντι ευρώ 9 εκατ. το 2007. Η υποχώρηση αυτή της λειτουργικής κερδοφορίας οφείλεται, όπως προαναφέραμε, στην επεκτατική εμπορική πολιτική του 2008, με την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων σε νέα κανάλια διανομής και γεωγραφικές περιοχές καθώς και στα αυξημένα έξοδα προβολής και προώθησης των νέων προϊόντων.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 3,1 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 1,9 εκατ. το 2007. Στη διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού, πέραν των ανωτέρω, συνετέλεσε και η αύξηση των αποσβέσεων και του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ανάλογη πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο Ομίλου όπου πλέον των ανωτέρω ολοκληρώθηκαν ενέργειες αναδιάρθρωσης και στη Βουλγαρία με την προώθηση και εκεί των νέων προϊόντων καθώς και την εξυγίανση ή την απεμπλοκή από μη κερδοφόρα τμήματα. Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανήλθε σε ευρώ 100,4 εκατ. τη χρήση 2008 έναντι ευρώ 105,9 εκατ. το 2007 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 5,2%.

Αντίστοιχα το μεικτό κέρδος του ομίλου, διαμορφώθηκε σε ευρώ 29,0 εκατ. έναντι ευρώ 30,9 το 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,5 εκατ., έναντι ευρώ 7,8 εκατ. το 2007. Σημειωτέο ότι στο 2007 συμπεριλαμβάνεται και πώληση συμμετοχών έναντι ευρώ 9,8 εκατ. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και Δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 5,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 2,2 εκατ. το 2007.

Παράλληλα στη χρήση 2008 σε επίπεδο ομίλου ολοκληρώθηκαν ενέργειες για την ένταξη σταδιακά όλων των συμμετοχών του εξωτερικού υπό την νεοϊδρυθείσα Nikas Group ltd με έδρα την Κύπρο, και ήδη μεταβιβάστηκε η θυγατρική NIKAS BULGARIA EAD. Επίσης η κατά 100% θυγατρική ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ απορροφήθηκε από τη μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι μέσα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργεί, οι υλοποιηθείσες ενέργειες αναδιάρθρωσης και διείσδυσης σε νέες αγορές, αναμένεται να αποδώσουν σταδιακά στο 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v