Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Σε ΑΜΚ έως 23,35 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 25 εκατ. ευρώ προχωρά η Reds, με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (9 νέες / 20 παλιές) και τιμή διάθεσης στα 1,4 ευρώ, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Reds: Σε ΑΜΚ έως 23,35 εκατ. ευρώ
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 23,35 εκατ. ευρώ προχωρά η Reds, με δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους (9 νέες / 20 παλιές) και τιμή διάθεσης στα 1,4 ευρώ. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Reds την από 5ης Μαϊου 2009 συνεδρίασή του, απεφάσισε, μεταξύ άλλων, την άντληση υπό της εταιρίας (μικτού) ποσού κεφαλαίων συνολικού ύψους έως και 24.954.466,60 ευρώ, δια της αυξήσεως εις μετρητά του μετοχικού της κεφαλαίου κατ' ανώτατο ποσό ίσο προς 23.350.250,89 ευρώ, με την έκδοση και διανομή έως και 17.824.619 κοινών, μετοχών, ονομαστικής αξίας ίσης προς 1,31 ευρώ και τιμής διαθέσεως 1,40 ευρώ.

Μετά την πλήρη κάλυψη και καταβολή του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το τελευταίο να ανέρχεται στο ποσό των 75.239.698,04 ευρώ, διαιρούμενο σε 57.434.884 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άϋλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,31 ευρώ.

Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται μετά δικαιώματος, αφενός προτιμήσεως επί των Νέων Μετοχών (σχέση 9 νέες προς (/) 20 παλαιές Μετοχές), αφετέρου προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων.

Οι Νέες Μετοχές παρέχουν δικαίωμα απολήψεως μερίσματος επί των τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της χρήσεως 2009.

Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (μετά της επ' αυτό αναλογούσης υπέρ το άρτιο διαφοράς) λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2009.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v