Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Αύξηση 1,10% στα καθαρά κέρδη ομίλου

Αύξηση 1,10% στον όμιλο και μείωση 1,83% στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στη χρήση του 2009, σε σχέση με το 2008.

Flexopack: Αύξηση 1,10% στα καθαρά κέρδη ομίλου
Αύξηση 1,10% στον όμιλο και μείωση 1,83% στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της εταιρίας Flexopack στη χρήση του 2009, σε σχέση με το 2008.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών για την χρήση του 2009 ανήλθε σε 36,346 εκατ. ευρώ, έναντι 42,267 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 14,01%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,478 εκατ. ευρώ, έναντι 6,432 εκατ. ευρώ στην χρήση του 2008, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 0,72%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,022 εκατ. ευρώ, έναντι 3,719 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,15%. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν μείωση της τάξεως του 1,83%, και ανήλθαν σε 3,107 εκατ. ευρώ, έναντι 3,165 εκατ. ευρώ , της αντίστοιχης χρήσεως του 2008.

H μείωση των εταιρικών πωλήσεων κατά 14,01% σε σύγκριση με την χρήση του 2008 οφείλεται στη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, στην συντηρητική πολιτική πωλήσεων που ακολούθησε η εταιρεία λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τέλος στην μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων συνεπεία της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την χρήση του 2009 ανήλθε σε 36,532 εκατ. ευρώ, έναντι 45,256 εκατ. ευρώ στην χρήση 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,28%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,628 εκατ. ευρώ, έναντι 6,863 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2008, μειωμένα κατά 3,42%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,168 εκατ. ευρώ, έναντι 3,722 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,98%. Τέλος στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 3,209 εκατ. ευρώ, έναντι 3,174 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008, ήτοι ενισχύθηκαν σε ποσοστό 1,10%.

Σημειώνεται, ότι η μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 19,28% σε σύγκριση με την χρήση του 2008 οφείλεται, αφενός μεν στην κατά τα ανωτέρω 14,01% μείωση των εταιρικών πωλήσεων, αφετέρου δε στην μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης της εταιρείας ΙΝΟVA Α.Ε.Β.Ε.
 
Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένης της επίδρασης από την αλλαγή της μεθόδου ενσωμάτωσης της ως άνω εταιρείας INOVA) η μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων είναι 14,25%.

Σημειώνεται τέλος ότι οι εξαγωγές της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 7,67% και διαμορφώθηκαν στα 24,699 εκατ. ευρώ για την χρήση του 2009, από 26,750 εκατ. ευρώ που ήταν κατά την χρήση του 2008, αντιπροσωπεύουν δε ποσοστό 67,95% επί του συνολικού εταιρικού κύκλου εργασιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v