Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μedicon: Διανομή δωρεάν μετοχών (1ν/10π)

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού και με έκδοση μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1ν/10π, αποφάσισε η ετήσια γ.σ. της Medicon στις 30 Ιουνίου 2004.

Μedicon: Διανομή δωρεάν μετοχών (1ν/10π)
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 573.642,96 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού και με έκδοση μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1ν/10π, αποφάσισε η ετήσια γ.σ. της Medicon στις 30 Ιουνίου 2004.

Ειδικότερα, η γ.σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Medicon κατά το ποσό των 573.642,96 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ίσης αξίας ποσού από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2003 με την έκδοση 379.896 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 1,51 ευρώ, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία μία νέα (1) μετοχή έναντι δέκα (10) παλαιών μετοχών.

Εξάλλου, στις 4 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή του μερίσματος της Medicon για τη χρήση του 2003, που ανέρχεται σε 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v