Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Διευκρινίσεις για ΑΜΚ, μέρισμα

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την προτεινόμενη ΑΜΚ αλλά και με τη διανομή μερίσματος προχωρά η Centric, μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου.

Centric: Διευκρινίσεις για ΑΜΚ, μέρισμα
Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την προτεινόμενη ΑΜΚ αλλά και με τη διανομή μερίσματος προχωρά η Centric, μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: "Η Εταιρία Centric Πολυμέσα Α.Ε., σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που αφορούν σε επιστολή του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου (ΣΕΔ) σχετικά με τα ζητήματα της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στην επερχόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και στο εγκριθέν μέρισμα από την πρώτη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24ης.6.2010, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην επιστολή για το εύλογο της αποτίμησης καθώς και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά μετοχών της εταιρίας CD MEDIA και της εταιρίας USMAR MANAGEMENT Ltd, η Εταιρία ακολούθησε πιστά το γράμμα του νόμου και των κανονιστικών διατάξεων δημοσιεύοντας τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.centric.gr) την προβλεπόμενη κατ' άρθρο 4.1.4.1.3 και 4.1.4.1.4 του Κανονισμού του ΧΑ Έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει περιγραφή των δύο προαναφερόμενων εταιριών, τις αποτιμήσεις των ανεξάρτητων ελεγκτών ορκωτών-λογιστών, τη σχετική γνωμάτευση αυτών αλλά και τη σκοπιμότητα των εν λόγω εξαγορών.

Ομοίως, οι αποτιμήσεις των ορκωτών ελεγκτών έχουν κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή προς καταχώριση και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2190/1920. Σημειωτέον ότι οι σχετικές αποτιμήσεις βασίζονται σε τρεις τουλάχιστον ενδεδειγμένες μεθόδους τόσο από τη βιβλιογραφία όσο και από την πρακτική.

Κατά συνέπεια τα αναγραφόμενα στην εν λόγω επιστολή του περί ελλείψεως γνωμάτευσης από ΕΠΕΥ, είναι τουλάχιστον άστοχα αφού έχουν ήδη πληρωθεί οι εκ της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αναφορά στο άρθρο 4.1.4.1.3(2) του Κανονισμού του ΧΑ είναι προφανώς αποτέλεσμα συγχύσεως και παρερμηνείας εννοιών καθώς αφορά ξεκάθαρα την περίπτωση εξαγοράς άλλης εταιρίας και όχι την περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των μετόχων της Εταιρίας μας, το σύνολο των εν λόγω θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αποτιμήσεων, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην επερχόμενη Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 20ης.7.2010 όπου θα τεθούν τελικά προς ψήφιση οι σχετικές προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2. Επιπλέον, όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην εν λόγω επιστολή για διανομή από την Εταιρία μερίσματος κατώτερου του νομίμου, τα σχετικά σχόλια της επιστολής είναι απολύτως ανακριβή και αβάσιμα αφού το προς διανομή μέρισμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 24.6.2010, αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τη διάθεση των κερδών της μητρικής εταιρίας μετά την αφαίρεση των εταιρικών φόρων και του εκ του νόμου προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού.

Συνεπώς καμία απολύτως παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας δεν υπήρξε κατά τη διανομή του μερίσματος της χρήσης 2009. Σημειώνεται, πάντως, ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες για την διανομή και καταβολή του μερίσματος ανακοινώθηκαν κατά την από 24.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων-όπου ουδείς μέτοχος έφερε αντίρρηση κατά την ψήφιση του εν λόγω θέματος- ενώ παρατίθενται στην από 25.6.2010 σχετική δημοσιευμένη ανακοίνωση της Εταιρίας.

3. H Centric υποστηρίζει και συντάσσεται με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και επιθυμεί την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό είναι θεμιτό να υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή έγκυρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, οι οποίες όμως θα στηρίζονται σε άριστη γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Αν η γνώση αυτή δεν είναι επαρκής ή είναι ανακριβής, ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας ψευδών και παραπλανητικών εντυπώσεων οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.

Τέλος, αναφέρουμε πως, στο πλαίσιο της πάγιας τακτικής της Εταιρίας και συμμόρφωσης αυτής με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι καθημερινά στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για όποια ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πληροφορίες ενώ η ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.centric.gr) παρέχει αδιαλείπτως όλες τις απαραίτητες και τις προβλεπόμενες από το νόμο πληροφορίες για την πλήρη ενημέρωση των επενδυτών".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v