Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Απόφαση για ΑΜΚ ύψους 12,05 εκατ. €

Κατά τη συνέχιση της διακοπείσας από 20/7/2010 β' επαναληπτικής ΓΣ της Centric, που έλαβε χώρα στις 22.7.2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (μετοχών), διά εκδόσεως νέων μετοχών.

Centric: Απόφαση για ΑΜΚ ύψους 12,05 εκατ. €
Κατά τη συνέχιση της διακοπείσας από 20/7/2010 δεύτερης επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Centric, που έλαβε χώρα στις 22.7.2010 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (μετοχών), διά εκδόσεως νέων μετοχών.
 
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

α) την αύξηση κατά ποσό € 3.846.601,8 με έκδοση 10.685.005 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,36 και τιμή διάθεσης € 0,66 με εισφορά σε είδος του 14% των μετοχών της CD MEDIA και

β) την αύξηση κατά ποσό € 2.727.272,9 με έκδοση 7.575.758 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,36 και τιμή διάθεσης € 0,66 με εισφορά σε είδος του 41,81% των μετοχών της USMAR.

Συνολικώς αποφασίσθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ονομαστικής αξίας € 6.573.874,68 με τη έκδοση 18.260.763 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,36 έκαστη και τιμή διάθεσης € 0,66 ανά μετοχή, ήτοι το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των € 12.052.103,58.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Centric θα ανέλθει σε στο ποσό των € 16.204.554,00 διαιρούμενο σε 45.012.650 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,33 έκαστη.

Σημειώνεται, ότι ως προς το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ομοφώνως η τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v