Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual:Απορροφά τη Ster * Η σχέση ανταλλαγής

Η διοίκηση της εταιρίας Audio Visual ανακοινώνει τη σχέση ανταλλαγής στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία STER CINEMAS.

Audiovisual:Απορροφά τη Ster * Η σχέση ανταλλαγής
Η διοίκηση της εταιρίας Audio Visual ανακοινώνει τη σχέση ανταλλαγής στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία STER CINEMAS.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανέρχεται σε 31.820.224,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 45.457.464 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ
εκάστης, αυξάνεται συνολικά λόγω συγχώνευσης κατά 6.577.203,55 ευρώ (1.734.453,55 ευρώ αποτελεί το υπόλοιπο του εισφερομένου κεφαλαίου για τις μετοχές της απορροφούμενης που κατέχει η απορροφούσα και κατά 4.842.750,00 ευρώ αποτελεί το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης που δεν κατέχεται από την απορροφούσα, ήτοι 165.000
μετοχές Χ 29,35 ευρώ) και κατά 7,65 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της απορροφούσας για λόγους στρογγυλοποίησης, με έκδοση 9.396.016 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας 6.577.211,20 ευρώ και έτσι θα ανέλθει συνολικά σε 38.397.436 ευρώ διαιρούμενο σε 54.853.480 μετοχές ονομαστικής αξίας
0,70 ευρώ εκάστης.

Επιπλέον, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε ως εξής :

Με δεδομένο ότι μετοχές της απορροφούμενης (πλην των μετοχών της απορροφούσας) που θα ανταλλαχθούν, μετά την απόσβεση δια συγχύσεως της αξίας κτήσης των μετοχών της απορροφούμενης που κατέχονται από την απορροφούσα, ανέρχονται σε 165.000 (ήτοι 487.562
μετοχές μείον 322.562 μετοχές που κατέχει η απορροφούσα = 165.000 μετοχές), οι μέτοχοι αυτής θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν με 14,61558 νέες μετοχές (2.411.570 : 165.000) ήτοι θα λάβουν συνολικά 2.411.570 μετοχές εκ συνόλου 54.853.480 μετοχών, που θα
εκδώσει η απορροφούσα, λόγω αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου εκ της συγχωνεύσεως.

Οι υπόλοιπες 52.441.910 (ήτοι 54.853.480 μετοχές μείον 2.411.570 μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης) που θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία λόγω συγχώνευσης, θα διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφούσας με αναλογία 1,15365 νέες μετοχές (54.853.480-2.411.570= 52.441.910 : 45.457.464) για κάθε μία (1) παλαιά
μετοχή που κατέχουν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v