Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πτώση 17,6% στα κέρδη του 2010

Πτώση της τάξης του 17,6% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ στη χρήση του 2010, ενώ η εταιρεία θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Πτώση 17,6% στα κέρδη του 2010
Πτώση της τάξης του 17,6% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της βιομηχανίας γάλακτος Κρι-Κρι στη χρήση του 2010, στα 2,692 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

-Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 47.196 χιλ. έναντι € 40.254 χιλ το 2009, ενώ τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:
-Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.420 χιλ. έναντι € 5.877 χιλ. το 2009,
-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.033 χιλ., από € 3.700 χιλ. το 2009,
-Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 2.692 χιλ., έναντι € 3.267 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης,
-Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 2.514 χιλ., έναντι € 3.267 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα χρήση, η νεοαποκτηθείσα εταιρεία Kri kri BULGARIA AD ενσωματώνεται για πρώτη φορά στις ενοποιημένες καταστάσεις. Η νέα εταιρεία, στην οποία η Κρι-Κρι συμμετέχει με ποσοστό 49%, ιδρύθηκε στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των εξαγωγών και της ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά της Βουλγαρίας και επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση και ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων παγωτού της Κρι-Κρι στη γειτονική χώρα.

Σε εταιρικό επίπεδο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της Κρι-Κρι ανήλθε σε € 45.719 χιλ έναντι € 38.678 χιλ. το 2009. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 3.121 χιλ, από € 3.725 χιλ. το 2009. Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,2% στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009.
Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 14,5% (23.437 χιλ € έναντι 20.476 χιλ €) στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009. Η μεταβολή αυτή, είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εξαγωγών και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 18,9% (23.460 χιλ € έναντι 19.729 χιλ €) στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009, παρουσιάζοντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τα αμυντικά χαρακτηριστικά του κλάδου βασικών ειδών διατροφής, που εμφανίζει μεγαλύτερη ανελαστικότητα ζήτησης και αντίσταση στις επιπτώσεις του περιορισμού του εισοδήματος των καταναλωτών.
Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2010 έναντι του 2009 (13.047 χιλ € έναντι 6.287 χιλ €) αποτελώντας περισσότερο από το 25% των συνολικών πωλήσεων.
Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για αναζήτηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις κοντινές αγορές του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές.

Σε σχέση με τα μεγέθη και τα περιθώρια κερδοφορίας του Ομίλου, ένας από τους κύριους παράγοντες που επέδρασε αρνητικά, ήταν η απορρόφηση των αυξήσεων του ΦΠΑ, που σημειώθηκαν το 2010 και αφορούσαν στις πωλήσεις παγωτού της εγχώριας αγοράς, η ένταση του ανταγωνισμού, καθώς και η συνέχιση των προσφορών, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Τέλος, λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος, ο Όμιλος αναγκάστηκε να προβεί σε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών απαιτήσεων, ύψους 600 χιλ. € περίπου.

Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες μη ομαλής λειτουργίας των πιστωτικών αγορών καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό. Κατά την 31/12/2010, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανερχόταν σε 1.842 χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν μηδενικός.

Σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. Η απόφαση αυτή αφορά στην αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων και στην ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

«Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Η παρούσα οικονομική κρίση δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα αναφορικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη της "πραγματικής" οικονομίας και τη ζήτηση καταναλωτικών προϊόντων. Το νέο έτος, ο Όμιλος θα κληθεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν και πηγάζουν από τις πρόσφατες ανακατατάξεις στον κλάδο παγωτού και γαλακτοκομικών της Ελλάδας, εφαρμόζοντας, με προσήλωση, τη συγκροτημένη στρατηγική του.

Φυσικά, στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων υπεισέρχονται ορισμένοι κίνδυνοι, με κυριότερους το επίπεδο διαμόρφωσης των τιμών των πρώτων υλών, την ένταση του ανταγωνισμού και ενδεχόμενες διατροφικές κρίσεις, σχετικές με γαλακτοκομικά προϊόντα. Έτσι, στο ρευστό και ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των διαφόρων μεγεθών το 2011», σημειώνεται.
Ωστόσο, καταλήγει η ανακοίνωση, «διαβλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για εμάς, που καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, όπως:

-η επέκταση και ανάπτυξη της παρουσίας μας στα Βαλκάνια, με κύρια προτεραιότητα τις γείτονες χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία, που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ε.Ε.,
-η αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα,
-η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και
-η ανάπτυξη νέων συνεργασιών, όπως η πρόσφατα συναφθείσα με τη MARS, από την οποία αναμένονται σημαντικά οικονομικά οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας που θα επιφέρει η συνένωση των δικτύων διανομής και από την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των κωδικών παγωτού».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v