Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μηχανική: Ζημιές 43,57 εκ. έναντι κερδών το 2010

Στα 43,57 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου της Μηχανικής το 2010 έναντι κερδών 55,18 εκατ. το προηγούμενο έτος. Πτώση 53,5% στον κύκλο εργασιών.

Μηχανική: Ζημιές 43,57 εκ. έναντι κερδών το 2010
Στα 43,57 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές μετά φόρων του ομίλου της Μηχανικής το 2010 έναντι κερδών 55,18 εκατ. το προηγούμενο έτος. Πτώση 53,5% στον κύκλο εργασιών.

Αναλυτικά, σε επίπεδο Ομίλου, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το 2010 διαμορφώθηκε σε €69,73 εκ. έναντι €149,98 εκ. κατά το αντίστοιχο έτος του 2009 μειωμένος κατά 53,50%.

Οι λειτουργικές ζημίες EBITDA ανέρχονται σε €28,93 εκ. το 2010 έναντι ζημιών €53,74 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η διαφορά οφείλεται κυρίως α) στο ζημιογόνο μικτό αποτέλεσμα του 2010 έναντι του κερδοφόρου μικτού αποτελέσματος το 2009 και β) στο αρνητικό αποτέλεσμα αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων το 2009, έναντι κερδών αποτίμησης στην χρήση του 2010.

Οι ζημίες προ φόρων το 2010 ανήλθαν σε €50,32 εκ. έναντι ζημιών προ φόρων 64,13 κατά το 2009.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €43,57 εκ. έναντι κερδών €55,18 εκ. το 2009.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε το 2010 μείωση κατά 56,94% επιτυγχάνοντας πωλήσεις €52,40 εκ. έναντι €121,69 εκ. το 2009. Οι λειτουργικές ζημίες EBITDA το 2010 ανέρχονται σε €26,65 εκ. έναντι λειτουργικών κερδών ΕBITDA 13,04 εκ. το 2009.

Η διαφορά οφείλεται κυρίως στο ζημιογόνο μικτό αποτέλεσμα του 2010 έναντι του κερδοφόρου μικτού αποτελέσματος το 2009. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 59,23 εκ. εναντι κερδών προ φόρων €8,45 εκ. το 2009. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €52,48 εκ. έναντι κερδών μετά από φόρους €6,12 εκ. το 2009.

Οι μειωμένες ζημίες μετά φόρων του Ομίλου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλονται κατά κύριο λόγο στο αρνητικό αποτέλεσμα αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων το 2009, έναντι κερδών αποτίμησης στην χρήση του 2010, και στην μεγάλη μείωση του μεικτού κέρδους.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας οφείλονται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση του μεικτού κέρδους.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών συμβάσεων της Μηχανικής ΑΕ και της θυγατρικής της εταιρία ΘΟΛΟΣ ΑΕ στο τέλος του 2010 ανερχόταν σε €175,18 εκ. ( Μηχανική ΑΕ: €166,84 εκ., Θόλος ΑΕ: €8,34 εκ.).

Τα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα για το 2010 σε αντιστοιχία με το 2009, αποτυπώνονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

Ενοποιημένα Αποτελέσματα σε €εκατ. 31.12.2010 31.12.2009 % 
Κύκλος Εργασιών 69,73 149,98 -53,50%
Ζημίες προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) -28,93 -53,74 -46,16%
Ζημίες προ Φόρων (EBT) -50,32 -64,13 -21,53%
Ζημίες Μετά Φόρων (EAT) -43,57 -55,18 -21,03%
Ζημίες Μ. Φ., Αμοιβών ΔΣ, Φορ. Ελέγχων, Δικ. Μειοψ. -43,47 -46,69 -6,91%
Ζημίες ανά μετοχή (€) -0,4678 -0,5051 -6,91%
Εταιρικά Αποτελέσματα σε €εκατ. 31.12.2010 31.12.2009 % Δ
Κύκλος Εργασιών 52,40 121,69 -56,94%
Ζημίες /Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) -26,65 13,04 -
Ζημίες /Κέρδη προ Φόρων (EBT) -59,23 8,45 -
Ζημίες /Κέρδη Μετά Φόρων (EAT) -52,48 6,12 -
Κέρδη ανά μετοχή (€) -0,5649 0,0662 -

Στοιχεία Ενεργητικού

Οι Εμπορικές Απαιτήσεις του Ομίλου την 31.12.2010 ανήλθαν σε €99,14 εκ. έναντι €137,88 εκατ. την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μείωση 28,10%. Τα Αποθέματα του Ομίλου ανήλθαν σε €112,94 εκ. έναντι €126,07 εκ. του 2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,41%, ήτοι €13,13 εκ.

Στοιχεία Παθητικού

Ο μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 31.12.2010 διαμορφώθηκε στα €33,76 εκ. από €32,32 εκ. την 31.12.2009, ήτοι αύξηση 4,46%, ενώ αντιθέτως μηδενικός παραμένει ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της μητρικής εταιρίας.

Το σύνολο των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων για το 2010 διαμορφώθηκε στα €61,47εκ. έναντι €68,27 εκ. του 2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,96%. Τα υπόλοιπα των Προμηθευτών του Ομίλου την 31.12.2010 διαμορφώθηκαν στα €62,69 εκ. έναντι €57,27 εκ. την 31.12.2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,46% ήτοι €5,42 εκ.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός (Τραπεζικοί λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €160,63 εκ. την 31.12.2010 (ποσόστωση 31,73% επί του συνόλου του ενεργητικού) έναντι €182,18 εκ. (ποσόστωσης 32,35%) την 31.12.2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,83% ήτοι €21,55 εκ.

Η Εταιρεία συμμετέχει στην χρηματοδότηση των υφισταμένων επενδυτικών ακινήτων μέσω εσωτερικών ταμειακών διευκολύνσεων από την μητρική. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού ανήλθε για τα δάνεια σε Ευρώ 4,97% (6,77% την προηγούμενη περίοδο) ενώ για τα δάνεια σε αμερικανικά δολάρια ανήλθε σε 4,84% (6,68% την προηγούμενη περίοδο).

Οι ασφυκτικές συνθήκες έντονης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας κατά το τελευταίο έτος, ως και οι άμεσες επιπτώσεις που αυτή συνεπιφέρει στην εύρυθμη εξυπηρέτηση των οικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου, προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν στις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου ιδιαίτερα προβλήματα και δυσλειτουργίες στις χρηματοροές τους ως εκ της καθυστέρησης των αναμενόμενων εισπράξεων από την εκτέλεση εργασιών.

Είναι προφανές ότι στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία Μηχανική Α.Ε. καθώς και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, η απροθυμία, αν όχι άρνηση, του Ελληνικού Δημοσίου να προβεί στην ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων που απορρέουν από τις εργολαβικές συμβάσεις και συγκεκριμένα στη μη-υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων και στη μη-έγκριση ευλόγων αιτημάτων κ.α. προκαλεί αναταράξεις στο ομαλό πρόγραμμα χρηματοροών των εταιρειών του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει μεταβληθεί επί το εξόχως δυσμενέστερο ο τρόπος λειτουργίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος το οποίο, στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει όχι μόνο σε διακοπή των χρηματοδοτήσεων προς τις εταιρείες, αλλά και σε κινήσεις επιστροφής των δανείων, καθίσταται προφανές ότι έχει διαμορφωθεί σαφώς δυσχερέστερο το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τα οποία έχουν από καιρού διαμορφωθεί, έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μη διαταραχθεί, στο μέτρο του δυνατού, το πρόγραμμα πληρωμών. Παρόλα αυτά, καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα καθυστερήσεις, για τις οποίες οι εταιρείες του Ομίλου προχωρούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες.

Είναι προφανές ότι η Διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες και προς την κατεύθυνση ομαλοποίησης των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εν μέσω του δυσχερούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, διαχειριζόμενη κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο το σύνολο των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών επιδιώκοντας τη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα τις επιτρέψουν την επαναφορά της σε έρρυθμη λειτουργία και σε θετική τροχιά ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών της εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω α) της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων της μέχρι του ποσού των €160 εκατ., η οποία θα επιτρέψει τη ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες β) της παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης ικανού ποσού για την τακτοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο, προμηθευτές και προσωπικό.

Οι συζητήσεις της Διοίκησης με τα τραπεζικά ιδρύματα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με επιθυμία αμφοτέρων των μερών η ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων και διαδικασιών να επέλθει με την υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
 
Πέραν της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου, η Διοίκηση επιχειρεί δικαστικώς την ικανοποίηση σημαντικότατων χρηματικών απαιτήσεων και αξιώσεων κατά του Δημοσίου και Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως και Ιδιωτικών Φορέων από συμβάσεις έργων που κατασκευάζει ή έχει αποπερατώσει και οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €256 εκατ.

Επιπροσθέτως, σκέλος της στρατηγικής της Διοίκησης του Ομίλου είναι η πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να αντλήσει την απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να χρηματοδοτήσει ανάγκες του κατασκευαστικού και επενδυτικού της προγράμματος.
 
Ως αποτέλεσμα της ακολουθούμενης στρατηγικής της εταιρείας Μηχανική Α.Ε. μετά την λήψη της σχετικής άδειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ) θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορά στο υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,9 MW στη θέση "Γκούρα (Σμίξη - Πλαγιά - Αγία Τριάδα)" στο Νομό ’ρτας. Οι θετικές επιδράσεις των ανωτέρω ενδεικτικών επιλογών και ενεργειών της Διοίκησης του Ομίλου αναμένεται να επιφέρουν τόσο την ομαλοποίηση των χρηματοροών των εταιρειών του Ομίλου όσο και στα οικονομικά της μεγέθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v