Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Πτώση 17,44% στα καθαρά κέρδη 2010

Στα 4,42 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Centric το 2010 έναντι 5,35 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση 17,44%.

Centric: Πτώση 17,44% στα καθαρά κέρδη 2010
Στα 4,42 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Centric το 2010 έναντι 5,35 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση 17,44%.

Αναλυτικά, η εταιρεία με στόχο την επικέντρωση στο κύριο αντικείμενο εργασιών της, αυτό των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων, έλαβε τη στρατηγική απόφαση να διαφοροποιήσει τον τρόπο δραστηριοποίησης της στην εμπορία ειδών ψηφιακής ψυχαγωγίας με την αναστολή της εν λόγω δραστηριότητας και την έμμεση πλέον ενασχόλησή της στον τομέα αυτό μέσω της συμμετοχής σε άλλες εταιρείες σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011.

Υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας (συνεχιζόμενη δραστηριότητα)

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 687,9 εκατ. έναντι ευρώ 752,3 εκατ. τη χρήση 2009 σημειώνοντας μείωση κατά 8,6%, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση της δραστηριότητας του Καζίνο. Αντίθετα, ενισχύθηκε ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα του διαδικτυακού στοιχηματισμού λόγω σημαντικών αθλητικών γεγονότων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο τον Iούνιο του 2010.

Κερδοφορία (συνεχιζόμενη δραστηριότητα)

Το μικτό κέρδος του ομίλου, ανήλθε σε ευρώ 16,4 εκατ. έναντι ευρώ 15,9 εκατ. τη χρήση 2009 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,4%. Το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε κατά 0,3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 2,4% έναντι 2,1% τη χρήση 2009. Η αύξηση αυτή, η οποία επιτεύχθηκε παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, αποδίδεται στην ενίσχυση του μεριδίου της κατηγορίας του αθλητικού στοιχηματισμού στον κύκλο εργασιών, κατηγορία η οποία παραδοσιακά καταγράφει μεγαλύτερα περιθώρια σε σχέση με το Καζίνο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 7,6 εκατ. έναντι ευρώ 9,2 εκατ. τη χρήση 2009, μειωμένα κατά 17,3%. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται αφενός στη μείωση του κύκλου εργασιών καθώς επίσης και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία αφορούν στο κόστος προώθησης και των προϊόντων και υπηρεσιών του ομίλου καθώς και στο κόστος διείσδυσης σε νέες αγορές της ΝΑ Ευρώπης στις οποίες ο Όμιλος άρχισε να δραστηριοποιείται πρόσφατα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 7,4 εκατ. έναντι ευρώ 9,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένα κατά 17,6% ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ 6,7 εκατ. έναντι ευρώ 8,1 εκατ. τη χρήση 2009. Σημειωτέο ότι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται βελτιωμένα λόγω της μείωσης τόκων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κόστος το οποίο και αναμένεται να μηδενιστεί από 1.5.2011, λόγω της μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Επίσης τα έσοδα που προκύπτουν από επενδυτικές δραστηριότητες είναι βελτιωμένα καθώς ενσωματώνουν έσοδα που αφορούν στις νεο-αποκτηθείσες συμμετοχές του ομίλου (σημείωση: έχει ενσωματωθεί μόνο το αποτέλεσμα της περιόδου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010, καθώς οι σχετικές εξαγορές ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο). Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν στα ευρώ 4,4 εκατ. έναντι ευρώ 5,4 εκατ. τη χρήση 2009.

Κεφαλαιακή διάρθρωση

Σημαντικά ενισχυμένα κατά 63,4% εμφανίζονται τα ίδια κεφάλαια του ομίλου την 31/12/2010 τα οποία ανήλθαν στα ευρώ 35,2 εκατ. έναντι ευρώ 21,6 εκατ. την 31/12/2009, αύξηση η οποία αποδίδεται αφενός στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος ύψους περίπου € 12 εκατ. και αφετέρου στην κερδοφορία του Ομίλου. Συνεπώς, ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων/ίδια κεφάλαια) του ομίλου βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο 0,98 την 31/12/2010 έναντι 1,53 την 31/12/2009 ενώ η επικείμενη μετατροπή των ομολογιών και συνεπακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα σηματοδοτήσει τη διαμόρφωση του δείκτη σε επίπεδα χαμηλότερα του 0,20.

Εμπορία προϊόντων & υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου (διακοπτόμενη δραστηριότητα)

Η αναστολή της εμπορικής δραστηριότητας αντανακλά και σε παλαιότερη απόφαση της διοίκησης τον Φεβρουάριο του 2010 για την τροποποίηση του τρόπου δραστηριοποίησης της Εταιρίας στον τομέα εμπορίας ειδών οικιακής ψυχαγωγίας και της έμμεσης πλέον δραστηριοποίησης μέσω της συμμετοχής αυτής σε άλλες εταιρίες. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την απόκτηση ποσοστού 20% στη CD MEDIA.
 
Έτσι η Centric εξασφαλίζει την πλήρη εμπλοκή και παρακολούθηση από τη Διοίκηση των εργασιών και εξελίξεων στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού και παιγνίων και δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας ειδών οικιακής ψυχαγωγίας μέσω της συμμετοχής της στην ηγέτιδα εταιρία του χώρου αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος εμπορίας ειδών οικιακής ψυχαγωγίας αυξάνεται παγκόσμια με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει την κινηματογραφική βιομηχανία, και σε αυτό το πλαίσιο η δραστηριοποίηση σε συγγενείς υποκλάδους/υποκατηγορίες του κλάδου των υπηρεσιών ψυχαγωγίας κρίνεται επωφελής για τον Όμιλο.

Τα καθαρά αποτελέσματα της εν λόγω δραστηριότητας ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ευρώ 2,8 εκατ. επιβαρυμένα και από διαγραφές απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων που ξεπερνούν τα ευρώ 1,4 εκατ. και λόγω της διακοπής της δραστηριότητας οι διαγραφές αυτές ήταν επιβεβλημένο να γίνουν στη χρήση με κλείσιμο 31/12/2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δραστηριότητα είχε υποστεί συρρίκνωση τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου του κύκλου εργασιών ενώ η συνεισφορά της στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου στη χρήση του 2010 αποτέλεσε μόλις το 0,4% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Κατά συνέπεια, η δραστηριότητα της εμπορίας ειδών ψηφιακής ψυχαγωγίας στις οικονομικές καταστάσεις του 2010 εμφανίζεται ως διακοπτόμενη και θα δεν επηρεάζει εφεξής τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.


ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το 2010 ήταν σημαντική χρονιά εξελίξεων για τον Όμιλο Centric καθώς και η αρχή σημαντικών εξελίξεων για τον κλάδο του διαδικτυακού στοιχηματισμού και παιχνιδιών. Στρατηγική απόφαση της διοίκησης ήταν από νωρίς η διενέργεια επενδύσεων με στόχο την ενδυνάμωση του Ομίλου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα διασπορά κινδύνου μέσω αναπτυξιακών δράσεων τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε προϊοντικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία υλοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ με εισφορά σε είδος υπέρ των μετόχων των εταιριών CD MEDIA και USMAR για την απόκτηση του 17% της πρώτης και του 49% της δεύτερης. Όπως προαναφέρθηκε, η CD MEDIA κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις εταιρίες διανομής ψυχαγωγικού λογισμικού και προϊόντων οικιακής ψυχαγωγίας με δραστηριότητα σε πολλές χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Στόχος της επένδυσης αυτής ήταν η διαφοροποίηση του τρόπου δραστηριοποίησης της Centric στον τομέα της εμπορίας ειδών ψηφιακής ψυχαγωγίας. Η μειοψηφική συμμετοχή στην USMAR, στην οποία η εταιρία δεν ασκεί έλεγχο του management, έχει σκοπό την περεταίρω αύξηση του μεριδίου της στην Ελληνική αγορά, καθώς η USMAR αποτελεί τον Marketing Partner της Σουηδικής εταιρίας Unibet στην Ελληνική γλώσσα. Η Unibet είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου της διαδικτυακής ψυχαγωγίας παγκοσμίως και εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης.

Επιπλέον με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του ομίλου, την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τον περιορισμό των δανειακών της υποχρεώσεων, η Centric επέτυχε πρόσφατα συμφωνία μεταξύ των ομολογιούχων δανειστών της και των μετόχων της για τη μετατροπή του συνόλου του ομολογιακού δανείου (€20.2 εκ) σε μετοχές, αυξάνοντας έτσι το κεφάλαιό της κατά €20,2 εκ. σε μετοχές της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της ενέργειας αυτής τον Απρίλιο της τρέχουσας χρήσης, η Centric θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα τα επενδυτικά της σχέδια με στόχο τη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την επέκτασή της σε νέες γλώσσες της ΝΑ Ευρώπης.

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις αναμένονται καθώς και αλλαγή του τοπίου στον κλάδο των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχήματος από την απόφαση πολλών χωρών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική να ρυθμίσουν την αγορά της διαδικτυακής ψυχαγωγίας μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στη χώρα μας μετά από αλλεπάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις στις οποίες η Centric συμμετείχε ενεργά καταθέτοντας τις απόψεις της, δρομολογείται πλέον ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας χρήσης. Η Centric προτίθεται να εναρμονιστεί με τις τοπικές διατάξεις, όταν ο νόμος ψηφιστεί. Παράλληλα με τις ενέργειες αυτές, η Centric παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ΝΑ Ευρώπη και συγκεκριμένα στις αγορές της Κύπρου και της Ρουμανίας όπου και εκεί δρομολογούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις εξελίξεις για την ρύθμιση των αγορών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v