Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στο εξάμηνο

Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο και τη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο α' εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2010.

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στο εξάμηνο
Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο και τη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στο α' εξάμηνο του 2011, σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2010.

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A’ Εξαμήνου 2011, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE έκλεισε στα 11.895 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 25,31 % σε σχέση με το αντίστοιχο A’ Εξάμηνο του 2010 (15.925 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.032 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 28,00 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2010 (5.599 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημιές ύψους 714 χιλ. ευρώ (κέρδη 1.227 χιλ. ευρώ το A’ Εξάμηνο 2010).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους 397 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 494 χιλ. ευρώ το A’ Εξάμηνο 2010), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 451 χιλ. ευρώ ( κέρδη ύψους 208 χιλ. ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2010).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 9.584 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,07 % σε σχέση με το αντίστοιχο A’ Εξάμηνο 2010 (12.143 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 3.146 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 29,61 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2010 (4.469 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν ζημιές 993 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 913 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2010). Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημιές 505 χιλ. ευρώ (αντί κερδών ύψους 396 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2010) ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 497 χιλ. ευρώ, (κέρδη ύψους 139 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2010).

Οπως επισημαίνεται, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφάνισαν μείωση στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης . Η μείωση αυτή οφείλετε κυρίως στην συνεχιζόμενη κρίση του λιανεμπορίου λόγω της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στην αγορά που αποτελεί τον βασικό κορμό των πελατών της εταιρείας μας σε συνδυασμό με την μείωση του συντελεστή μικτής κερδοφορίας κατά 1,5 μονάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v