Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Απόφαση για reverse split (1ν/11π)

Η Γενική Συνέλευση της MIG στις 26/9/2011 αποφάσισε τη σύμπτυξη του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,54 σε 5,94 ευρώ, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές.

MIG: Απόφαση για reverse split (1ν/11π)
Η Γενική Συνέλευση της MIG στις 26/9/2011 αποφάσισε τη σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών (reverse split) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,54 σε 5,94 ευρώ, σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατόπιν ολοκλήρωσης του reverse split και συνεπεία αυτού, θα ακολουθήσει αναπροσαρμογή

α) των όρων του υφισταμένου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) που εκδόθηκε την 19.3.2010, συμπεριλαμβανομένων της τιμής και του λόγου μετατροπής,

β) των όρων του νέου ΜΟΔ που θα εκδοθεί σύμφωνα με την από 15.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αναλογίας χορήγησης δικαιώματος προτίμησης στους υφισταμένους μετόχους και του εύρους της τιμής μετατροπής καθώς και

γ) των όρων του υφισταμένου Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), που θεσπίσθηκε με την από 15.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και ιδίως της τιμής εξάσκησης και του ανωτάτου αριθμού των μετοχών που δύνανται να εκδοθούν στα πλαίσια του Προγράμματος, προκειμένου να διατηρούνται ακέραια τα δικαιώματα των εκάστοτε δικαιούχων, την οποία αναπροσαρμογή η Γενική Συνέλευση ενέκρινε.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, με την από 30.8.2011 απόφασή του, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε τους κ.κ. David Smoot και Joseph Iskander ως νέα
Μη Εκτελεστικά Μέλη του L.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Deepak
Padmanabhan και Abdullatif AlMulla.
 
Σημειώνεται ότι τόσο τα παραιτηθέντα μέλη όσο και τα νέα μέλη που εξελέγησαν σε αντικατάσταση αυτών υπεδείχθησαν από τον Όμιλο Dubai. 

Η συζήτηση για την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 660.281.301 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.6.2011 δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας. Η  Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10.10.2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v